KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 674/2557
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหน่วยการเรียนรู้ทางการพยาบาลวัตถุประสงค์ :
ตามวิสัยทัศน์ของคณะพยาบาลศาสตร์ ที่เน้นให้มีการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 นั้น ดังนั้น เพื่อให้การบริหารหน่วยการเรียนรู้ทางการพยาบาล (Nursing Learning Unit, [NLU]) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพสูงสุด และสอดคล้องกับนโยบายของคณะพยาบาลศาสตร์ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2551
จึงขอแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการบริหารหน่วยการเรียนรู้ทางการพยาบาล” ประกอบด้วย

รายนาม :
ที่ปรึกษา
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์  ที่ปรึกษา
3 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงฤดี ลาศุขะ  ที่ปรึกษา
4 .  รองศาสตราจารย์ วราภรณ์ เลิศพูนวิไลกุล  ที่ปรึกษา
 
ประธาน
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ประทุม สร้อยวงค์  ประธานกรรมการ
 
กรรมการ
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีมนา นิยมค้า  กรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์  กรรมการ
3 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะนุช ชูโต  กรรมการ
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุวิท อินทอง  กรรมการ
5 .  รองศาสตราจารย์ ดร.อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์  กรรมการ
6 .  อาจารย์ ดร.รุจาธร อินทรตุล  กรรมการ
7 .  นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์  กรรมการ
8 .  นางสาวพัชรี อยู่แย้ม  กรรมการ
9 .  ว่าที่ร้อยตรีปริญญา คลี่สกุล  กรรมการ
10 .  นายอดิศักดิ์ พวงสมบัติ  กรรมการ
11 .  นางดรุณี กุณฑลบุตร  กรรมการ
 
กรรมการและเลขานุการ
1 .  อาจารย์ ดร.กาญจนา ธานะ  กรรมการและเลขานุการ
 


หน้าที่ :
1)กำหนดแนวทาง ให้การปรึกษา และกำกับดูแลการดำเนินงานของหน่วยการเรียนรู้ทางการพยาบาลให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะฯ
2)เสนอความคิดเห็นต่อคณะฯ ในการพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ทางการพยาบาล เพื่อสนับสนุนงานวิชาการ รวมทั้งเสนอแนวทางการดำเนินงาน ตลอดจนแนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3)พัฒนาหน่วยการเรียนรู้ทางการพยาบาล เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการตามนโยบายของคณะฯ
4)จัดทำแผนปฏิบัติการ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานเกี่ยวกับหน่วยการเรียนรู้ทางการพยาบาล
5)วางแผนเกี่ยวกับการจัดหา ดูแล บำรุงรักษา และประเมินผลการใช้วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ และติดตามการใช้งานเกี่ยวกับหน่วยการเรียนรู้ทางการพยาบาล
6)ประสานงานกับกลุ่มวิชา สาขาวิชา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดเตรียมคำเสนอของบประมาณด้านวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ และจัดการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
7)กำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหน่วยการเรียนรู้ทางการพยาบาลของคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ รวมทั้งตอบสนองการบริหารและการดำเนินงานตามนโยบายของคณะฯ
8)สนับสนุนและเอื้ออำนวยให้เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการจัดการความรู้ จากประสบการณ์เกี่ยวกับหน่วยการเรียนรู้ทางการพยาบาล ทั้งภายในและภายนอกคณะฯ
9)ประเมินผลการบริหารและการดำเนินงานของหน่วยการเรียนรู้ทางการพยาบาล และจัดทำรายงานความคืบหน้าและรายงานสรุปประจำปีเสนอต่อคณะฯ
10)งานอื่นๆ ตามที่คณะฯมอบหมาย

ทั้งนี้ ให้มีวาระการดำเนินงาน 2 ปี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 21 มีนาคม 2557                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th