KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 778/2557
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสัมมนาวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2556วัตถุประสงค์ :
ตามที่ ฝ่ายวิชาการ ได้รับอนุมัติให้จัดโครงการสัมมนาวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2556 เรื่อง การจัดการเรียนรู้ทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยมีกำหนดการสัมมนาในระยะที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 – 2 เมษายน 2557 ระยะที่ 2 (ครั้งที่ 2) ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2557 และระยะที่ 2 (ครั้งที่ 2) ระหว่างวันที่ 19 – 20 พฤษภาคม 2557 นั้น
เพื่อให้การดำเนินงานจัดโครงการดังกล่าวฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย เชียงใหม่ พ.ศ.2551
จึงขอแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการดำเนินงานจัดโครงการสัมมนาวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2556 เรื่อง การจัดการเรียนรู้ทักษะในศตวรรษที่ 21” ประกอบด้วย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

รายนาม :
ที่ปรึกษา
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
 
ประธานคณะกรรมการ
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์  ประธานกรรมการ
 
รองประธานคณะกรรมการ
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ  รองประธานกรรมการ
 
กรรมการและเลขานุการ
1 .  นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์  กรรมการและเลขานุการ
 
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
1 .  นางนงนุช ไชยยศ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
2 .  นางชัชฎาภรณ์ วิรุฬห์วิริยางกูร  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
3 .  นางสาววัชรี นาคะป่า  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 
กรรมการฝ่ายต้อนรับวิทยากร
1 .  นางชัชฎาภรณ์ วิรุฬห์วิริยางกูร  กรรมการ
2 .  นางสาววัชรี นาคะป่า  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายพิธีกร
1 .  นางชัชฎาภรณ์ วิรุฬห์วิริยางกูร  กรรมการ
2 .  นางปุณณภา วิริยะ  กรรมการ
3 .  นางสาวชนกนันท์ ตาจันทร์ดี  กรรมการ
4 .  นางสาวธันยาภรณ์ เหลี่ยวตระกูล  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายเอกสาร ลงทะเบียน และประเมินผล
1 .  นางสาวอรพิน พรหมตัน  กรรมการ
2 .  นางเบญจพร จุฑาโรจน์  กรรมการ
3 .  นางอัญญารัตน์ ว่องวิริยะพันธุ์  กรรมการ
4 .  นางผกามาศ ใจใหญ่  กรรมการ
5 .  นางปุณณภา วิริยะ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายสรุปและจัดทำรายงานการสัมมนา
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข  กรรมการ
2 .  นางนงนุช ไชยยศ  กรรมการ
3 .  นางนิภา กาฬปักษิณ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายประสานงานสถานที่จัดสัมมนาภายนอก
1 .  นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์  กรรมการ
2 .  นางเบญจพร จุฑาโรจน์  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
1 .  นางพิศมัย ยลภักตร์  กรรมการ
2 .  นางเบญจวรรณ มูละจงกล  กรรมการ
3 .  นางสาวกัญญณัฐกาญจน์ อินทรักษ์  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์
1 .  นายสุรพล โล่ห์เพ็ชร  กรรมการ
2 .  นายอดุลย์ สีคำดี  กรรมการ
3 .  นางสาวโสภา กรรณสูต  กรรมการ
4 .  นายอังคาร กาฬปักษิณ  กรรมการ
5 .  นายสมาน เสาร์แก้ว  กรรมการ
6 .  นางสาวนุชนาท สุพรรณอุดม  กรรมการ
7 .  นางสาวธันยาภรณ์ เหลี่ยวตระกูล  กรรมการ
8 .  นางสาวชนกนันท์ ตาจันทร์ดี  กรรมการ
9 .  นางสาววัชรี นาคะป่า  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายยานพาหนะ
1 .  นายสุรัตน์ สิงห์ทร  กรรมการ
2 .  นายมนัส สิทธิเสนา  กรรมการ
3 .  นายสุรศักดิ์ ระฤทธิ์  กรรมการ
4 .  นางสาวนุชนาท สุพรรณอุดม  กรรมการ
5 .  นางสาวธันยาภรณ์ เหลี่ยวตระกูล  กรรมการ
6 .  นางสาวชนกนันท์ ตาจันทร์ดี  กรรมการ
7 .  นางสาววัชรี นาคะป่า  กรรมการ
 


หน้าที่ :หน้าที่ของกรรมการและเลขานุการ / กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
1.ประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ ขออนุมัติโครงการฯ และยืมเงินทดรองจ่าย
2.ติดต่อและจัดทำหนังสือเชิญวิทยากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน
3.เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายต่างๆ
4.ประสานงานรายละเอียดการจัดโครงการฯ กับกรรมการทุกฝ่าย
5.ติดตามเอกสารประกอบการบรรยายจากวิทยากรภายนอกหน่วยงาน
6.จัดเตรียมของที่ระลึกวิทยากร
7.สรุปค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฯ
8.รายงานผลการดำเนินการจัดโครงการฯ

หน้าที่ของกรรมการฝ่ายต้อนรับวิทยากร
1.ประสานงานรายละเอียดการเดินทางของวิทยากรทั้งภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย
2.ประสานงานกับฝ่ายยานพาหนะ เพื่อรับ-ส่ง วิทยากร
3.ต้อนรับ และรับ-ส่ง วิทยากร ณ สถานที่ที่ได้กำหนดไว้
4.อำนวยความสะดวกแก่วิทยากรและจัดเตรียมของฝากวิทยากร

หน้าที่ของกรรมการฝ่ายพิธีกร
1.ดำเนินรายการตามกำหนดการจัดโครงการ
2.จัดเก็บไฟล์เอกสารประกอบการบรรยายของวิทยากร

หน้าที่ของกรรมการฝ่ายเอกสาร ลงทะเบียน และประเมินผล
1.จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้สำหรับการสัมมนา
2.ติดตามเอกสารประกอบการบรรยายจากวิทยากรภายในหน่วยงาน
3.จัดทำเอกสารประกอบการสัมมนาตามจำนวนผู้เข้าร่วมสัมมนา
4.จัดเตรียมเครื่องสแกนลายนิ้วมือและรับลงทะเบียนผู้เข้าร่วมโครงการฯ
5.จัดทำแบบประเมินผลการสัมมนาทั้ง 2 ระยะ
6.วิเคราะห์ ประเมินผล และจัดทำเอกสารสรุปประเมินผลการสัมมนา

หน้าที่ของกรรมการฝ่ายสรุปและจัดทำรายงานการสัมมนา
1.บันทึกและสรุปประเด็นการอภิปรายตลอดการสัมมนา
2.จัดทำรายงานการสัมมนา

หน้าที่ของกรรมการฝ่ายประสานงานสถานที่จัดสัมมนาภายนอก
1.ติดต่อรีสอร์ทต่างๆ ให้เสนอราคาและรายละเอียดสำหรับจัดสัมมนาภายนอก
2.ประสานงานกับสถานที่จัดสัมมนาภายนอกเพื่อให้การสัมมนาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ได้แก่ การจัดเตรียมสถานที่ อาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม และรายละเอียดการเข้าพัก
3.ตรวจสอบความถูกต้องของใบเสร็จรับเงิน และ folio รายชื่อผู้เข้าพัก เพื่อใช้ประกอบการเบิกจ่าย

หน้าที่ของกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
1.จัดเตรียมน้ำ / อาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับวิทยากร
2.จัดอาหารว่างและเครื่องดื่ม และอาหารกลางวันสำหรับวิทยากรและผู้บริหาร
3.จัดเตรียมอาหารว่างและเครื่องดื่ม และอาหารกลางวันสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ

หน้าที่ของกรรมการฝ่ายสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์
1.จัดเตรียมห้องประชุมและดูแลความเรียบร้อยให้พร้อมสำหรับการจัดโครงการฯ
2.จัดเตรียมเก้าอี้ให้พร้อมสำหรับวิทยากรร่วมเสวนาในแต่ละช่วง
3.จัดเตรียมโสตทัศนูปกรณ์ในห้องประชุมให้พร้อมใช้งาน
4.จัดเตรียมโสตทัศนูปกรณ์ตามความต้องการของวิทยากร
5.บันทึกวิดีทัศน์ตลอดการสัมมนา (วันที่ 1-2 เมษายน และวันที่ 16 พฤษภาคม 2557)
6.จัดเตรียมกล้องถ่ายรูปและถ่ายภาพกิจกรรมต่างๆ ตลอดการสัมมนา
7.จัดเตรียมคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค / Laser Pointer สำหรับการสัมมนานอกสถานที่

หน้าที่ของกรรมการฝ่ายยานพาหนะ
1.จัดทำแผนการใช้ยานพาหนะรับ-ส่งวิทยากรตามกำหนดการ
2.จัดทำแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการสัมมนานอกสถานที่ ระยะที่ 2 และสรุปประมวลผล
3.จัดทำแผนการใช้ยานพาหนะรับ-ส่งผู้เข้าร่วมโครงการไปสัมมนานอกสถานที่
4.ขออนุมัติใช้ยานพาหนะของคณะฯ และขออนุมัติค่าล่วงเวลาพนักงานขับรถ (ถ้ามี)

สั่ง ณ วันที่ : 1 เมษายน 2557                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th