KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มช.1075/2557
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่วัตถุประสงค์ :
ตามที่ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวง ได้มีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี "คลินิกเทคโนโลยี" ระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และที่ประชุมคณะกรรมการคลินิกเทคโนโลยี เห็นสมควรแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อร่วมพัฒนาศักยภาพและการกำหนดนโยบาย ให้ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็น ในการดำเนินการของคลินิกเทคโนโลยีนั้น
เพื่อให้การดำเนินการด้านการดำเนินงานโครงการคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย คล่องตัวและตรงตามวัถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดังนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 35 และมาตรา 38(1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2551 จึงเห็นสมควรดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ชุดใหม่ ดังนี้
1.ให้ยกเลิกคำสั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ 0165/2548 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการคลินิกเทคโนโลยี ลงวันที่ 24 มกราคม พ.ศ.2548
2. ให้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ชุดใหม่ ดังมีรายชื่อดังต่อไปนี้

รายนาม :
คณะกรรมการดำเนินงานโครงการคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์  กรรมการ
 


หน้าที่ :1. กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการดำเนินงานโครงการคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2. ติดตามและประเมินผล ตลอดจนรวบรวมปัญหาและอุปสรรคในการทางการดำเนินงานโครงการคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และดำเนินการปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์และแนวทางการดำเนินงานโครงการคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามที่เห็นสมควรและเหมาะสม

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 8 เมษายน 2557                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th