KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 869/2557
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดประชุมวิชาการและคืนสู่เหย้า“55 ปี พยาบาล มช.”วัตถุประสงค์ :
เนื่องในโอกาสที่คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะครบ 55 ปี ของการดำเนินการจัดการศึกษาพยาบาล และครบ 43 ปีของการก่อตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ ในปี 2558 นั้น คณะพยาบาลศาสตร์ และสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงเตรียมการสำหรับการจัดโครงการประชุมวิชาการและงานคืนสู่เหย้าในโอกาสดังกล่าว
เพื่อให้การดำเนินงานจัดประชุมวิชาการและคืนสู่เหย้า 55 ปี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2551
จึงแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการดำเนินงานจัดประชุมวิชาการและคืนสู่เหย้า 55 ปี พยาบาล มช.” ประกอบด้วย

รายนาม :
คณะกรรมการดำเนินงานจัดประชุมวิชาการและคืนสู่เหย้า“55 ปี พยาบาล มช.”
1 .  ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ประธานกรรมการ
2 .  ศ. ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น  รองประธานกรรมการ
3 .  ผศ. ดร.กนกพร สุคำวัง  กรรมการ
4 .  รศ. ดร.กรรณิการ์ กันธะรักษา  กรรมการ
5 .  นายกริช ศรีธีระจิตต์  กรรมการ
6 .  นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ  กรรมการ
7 .  ผศ. ดร.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่  กรรมการ
8 .  รศ. ดร.เดชา ทำดี  กรรมการ
9 .  ผศ. ดร.บุญพิชชา จิตต์ภักดี  กรรมการ
10 .  รศ. ดร.ประทุม สร้อยวงค์  กรรมการ
11 .  ผศ. ดร.ประพิมพ์ พุทธิรักษ์กุล  กรรมการ
12 .  รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์  กรรมการ
13 .  รศ. ดร.เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล  กรรมการ
14 .  รศ.มาลี เอื้ออำนวย  กรรมการ
15 .  อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  กรรมการ
16 .  ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร  กรรมการ
17 .  ผศ.สุวิท อินทอง  กรรมการ
18 .  ศ. ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม  กรรมการ
19 .  นางกนกนาฎ เรืองดาว  ผู้ช่วยเลขานุการ
20 .  นางกมลชนก กาวิล  ผู้ช่วยเลขานุการ
21 .  นางสาวจุไรรัตน์ ทาเขียว  ผู้ช่วยเลขานุการ
22 .  ผศ.สุธาทิพย์ อุปลาบัติ  กรรมการและเลขานุการ
23 .  ผศ.ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 18 เมษายน 2557                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th