KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 867/2557
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์/นักวิจัยในการสร้างนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ทางการพยาบาล ครั้งที่ 2วัตถุประสงค์ :
ตามที่ คณะกรรมการบริหารและส่งเสริมการวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์ ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์/นักวิจัยในการสร้างนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ทางการพยาบาล ครั้งที่ 2 ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2557 เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ และการจัดบูธนิทรรศการ ณ ห้องโถงอาคารเรียน 2 และลานจอดรถ อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์/นักวิจัยมีความรู้เกี่ยวกับการสร้างนวัตกรรมทางการพยาบาล การนำไปใช้ประโยชน์ การจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตรและลิขสิทธิ์ และเพื่อให้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์การสร้างนวัตกรรมทางการพยาบาลจากผู้เชี่ยวชาญและผู้มีประสบการณ์ รวมทั้งการสร้างเครือข่ายงานวิจัยร่วมกับกลุ่มองค์กรต่าง ๆ นั้น
เพื่อให้การดำเนินงานจัดโครงการดังกล่าวฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2551
จึงขอแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์/นักวิจัยในการสร้างสรรค์นวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ทางการพยาบาล ครั้งที่ 2” ประกอบด้วย

รายนาม :
ที่ปรึกษา
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
2 .  ศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น  ที่ปรึกษา
3 .  รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์  ที่ปรึกษา
 
ประธานคณะกรรมการ
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์  ประธานกรรมการ
 
รองประธานคณะกรรมการ
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ์  รองประธานกรรมการ
 
คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.จันทรรัตน์ เจริญสันติ  ประธานกรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น  กรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอนงค์ วิชัยคำ  กรรมการ
4 .  อาจารย์ ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา  กรรมการ
5 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา มีชำนาญ  กรรมการ
 
คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการและกิจกรรมสันทนาการ
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล  ประธานกรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.สมใจ ศิระกมล  กรรมการ
3 .  รองศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช  กรรมการ
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรียาพรรณ สุภามณี  กรรมการ
5 .  อาจารย์ ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข  กรรมการ
 
คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และยานพาหนะ
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ประทุม สร้อยวงค์  ประธานกรรมการ
2 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
3 .  รองศาสตราจารย์ ดร.อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์  กรรมการ
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรันธรณ์ จงรุ่งโรจน์สกุล  กรรมการ
5 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพมาศ ศรีเพชรวรรณดี  กรรมการ
6 .  นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ  กรรมการ
7 .  นายสุรพล โล่ห์เพ็ชร  กรรมการ
8 .  นายจรัล ใจงาม  กรรมการ
9 .  นายสุพล มูลวิไชย  กรรมการ
10 .  นายปรีดา มณีวร  กรรมการ
11 .  นายปรีชา ท้าวอาษา  กรรมการ
12 .  นายสุรัตน์ สิงห์ทร  กรรมการ
13 .  นายบุญรัตน์ คุณยศยิ่ง  กรรมการ
14 .  นางอนุสรา เลิศชนะธาดากุล  กรรมการ
 
คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและโสตทัศนูปกรณ์
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล  ประธานกรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่  กรรมการ
3 .  นางสาวศรัญญา ชัยแสง  กรรมการ
4 .  นายกริช ศรีธีระจิตต์  กรรมการ
5 .  นางสาวปรีชญากรณ์ ไชยาโส  กรรมการ
6 .  นายไพชยันต์ สุโอชมา  กรรมการ
7 .  นางมณฑิชา ฉัตรเตชะ  กรรมการ
8 .  นางสาวโสภา กรรณสูต  กรรมการ
9 .  นายสมาน เสาร์แก้ว  กรรมการ
10 .  ว่าที่ร้อยตรีปริญญา คลี่สกุล  กรรมการ
11 .  นายอดิศักดิ์ พวงสมบัติ  กรรมการ
12 .  นายอังคาร กาฬปักษิณ  กรรมการ
13 .  นางอัมพิกา สุวรรณบุตร  กรรมการ
 
คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่  ประธานกรรมการ
2 .  นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ  กรรมการ
3 .  นางอัมพิกา สุวรรณบุตร  กรรมการ
 
คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะนุช ชูโต  ประธานกรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ ไชยสุรินทร์  กรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา มีชำนาญ  กรรมการ
 
คณะกรรมการฝ่ายอาหาร
1 .  นางอนุสรา เลิศชนะธาดากุล  ประธานกรรมการ
2 .  นางประไพ อินตา  กรรมการ
3 .  นางนงคราญ สิทธิกรสกุล  กรรมการ
 
คณะกรรมการฝ่ายจัดหารายได้และของขวัญ
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงฤดี ลาศุขะ  ประธานกรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.สมใจ ศิระกมล  กรรมการ
 
เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ
1 .  นางอนุสรา เลิศชนะธาดากุล  เลขานุการ
2 .  นางอัมพิกา สุวรรณบุตร  ผู้ช่วยเลขานุการ
3 .  นางสาวปรัชญาพร เจริญภักดี  ผู้ช่วยเลขานุการ
4 .  นางสาวชลธิชา สุทธะนะ  ผู้ช่วยเลขานุการ
5 .  นางสาวพิมพ์ปวีน์ เชื้อพูล  ผู้ช่วยเลขานุการ
 


หน้าที่ :คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
1.ติดต่อเชิญวิทยากร
2.ติดต่อและประสานงานกับวิทยากร ได้แก่ แจ้งวัน เวลา เอกสารการบรรยาย
3.ขอ CV วิทยากร เพื่อมอบให้ฝ่ายพิธีกร
4.ต้อนรับวิทยากรในวันที่ 2 พฤษภาคม 2557
5.ประสานงานกับฝ่ายสถานที่และยานพาหนะ กรณีวิทยากรต้องการที่จอดรถหรือรถรับส่ง
6.งานอื่น ๆ ที่ประธานมอบหมาย

คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการและกิจกรรมสันทนาการ
1.จัดทำแผนผัง หมวดหมู่การแสดงนิทรรศการ จัดทำรายละเอียดของบูธนิทรรศการให้แก่ฝ่ายพิธีกร
2.ประสานงานกับสถาบัน/หน่วยงานที่จะมาจัดตั้งบูธนิทรรศการ
3.กำหนดกิจกรรมการแสดงนิทรรศการภาคบ่าย
4.ประสานงานกับพิธีกรภาคบ่ายในการดำเนินกิจกรรม
5.เป็นคณะกรรมการตัดสินรางวัลประกวดบูธนิทรรศการ
6.งานอื่น ๆ ที่ประธานมอบหมาย

คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และยานพาหนะ
1.จัดเตรียมบอร์ด โต๊ะ เก้าอี้
2.จัดเวที กิจกรรม ห้องบรรยาย
3.จัดเตรียมห้องประชุม ห้องโถง อาคาร 2 และลานจอดรถ
4.ขนโต๊ะ เก้าอี้
5.จัดเตรียมสถานที่และห้องประชุม
6.จัดเตรียมที่จอดรถสำหรับวิทยากร 4 ท่าน
7.จัดเตรียมที่จอดรถสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม
8.งานอื่น ๆ ที่ประธานมอบหมาย

คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและโสตทัศนูปกรณ์
1.จัดเตรียมชุดเครื่องเสียงงานนิทรรศการและควบคุมเสียงในห้องประชุม
2.จัดเตรียมการบันทึกวีดีโอ
3.บันทึกภาพห้องประชุม บูธนิทรรศการ
4.จัดเตรียมคอมพิวเตอร์ตามบูธนิทรรศการ
5.จัดเตรียมคอมพิวเตอร์ในห้องประชุม
6.งานอื่น ๆ ที่ประธานมอบหมาย

คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1.จัดทำแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ตามคณะฯ
2.ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย
3.งานอื่น ๆ ที่ประธานมอบหมาย

คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร
1.ดำเนินการในพิธีเปิดและการบรรยายภาคเช้า
2.ดำเนินการในพิธีการภาคบ่าย กิจกรรมการแสดงนิทรรศการและนันทนาการ
3.ติดต่อขอข้อมูลรายละเอียดของบูธนิทรรศการที่ร่วมรายการจากฝ่ายนิทรรศการ
4.ติดต่อขอ CV วิทยากรจากฝ่ายวิชาการ
5.ประสานกับฝ่ายเลขานุการ , ฝ่ายวิชาการ , ฝ่ายนิทรรศการ
6.งานอื่น ๆ ที่ประธานมอบหมาย

คณะกรรมการฝ่ายอาหาร
1.จัดเตรียมสั่งอาหารกล่อง/อาหารว่าง
2.แจกอาหารกล่อง/น้ำดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมงาน
3.งานอื่น ๆ ที่ประธานมอบหมาย

คณะกรรมการฝ่ายจัดหารายได้และของขวัญ
1.ติดต่อและประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ/เอกชนในการขอรับการอนุเคราะห์เงินและของขวัญ
2.ติดตามประสานงานกับฝ่ายพิธีกร
3.งานอื่น ๆ ที่ประธานมอบหมาย

เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ
1.จัดทำโครงการ
2.แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานฯ
3.จัดทำหนังสือ ได้แก่
3.1 หนังสือเชิญสถาบัน/หน่วยงานเข้าร่วมจัดบูธนิทรรศการและฟังบรรยาย (โรงพยาบาล 23 แห่ง , วิทยาลัยพยาบาล 4 แห่ง , 5 คณะกลุ่มวิทยาศาสตร์และ 1 สถาบัน, คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค , โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ , โรงพยาบาลนครพิงค์ , โรงพยาบาลศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 10 และประธานกระบวนวิชา 558492 โครงการพัฒนาสุขภาพ)
3.2 หนังสือเชิญนักวิจัยของคณะฯ ร่วมจัดบูธนิทรรศการ
3.3 หนังสือเชิญวิทยากร
3.4 จัดทำหนังสือขอ sponsor
3.5 จัดทำหนังสือตอบขอบคุณ sponsor , หน่วยงานที่เข้าร่วมจัดนิทรรศการ , ตอบขอบคุณวิทยากร
4.จัดทำหนังสืออนุมัติจากอธิการบดี
5.ประสานงานกับคณะกรรมการทุกฝ่าย
6.สำเนาเอกสารแจกผู้เข้าฟังบรรยาย (กรณีวิทยากรมีเอกสาร)
7.จัดหาและจัดเตรียมวัสดุ กระดาษเพื่อทำเกียรติบัตร
8.ประสานงานการจัดเตรียมบอร์ด โต๊ะ เก้าอี้
9.จัดทำเกียรติบัตรสำหรับสถาบัน/หน่วยงานที่เข้าร่วมจัดบูธนิทรรศการ
10.งานอื่น ๆ ที่ประธานมอบหมาย

สั่ง ณ วันที่ : 18 เมษายน 2557                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th