KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 938/2557
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการบริการวิชาการ โครงการส่งเสริมโภชนาการสำหรับประชาชน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่วัตถุประสงค์ :
ด้วย โครงการส่งเสริมโภชนาการสำหรับประชาชน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ จะได้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมโภชนาการให้แก่ประชาชนทั่วไปในปีงบประมาณ 2557 จำนวน 3 โครงการ ได้แก่ โครงการส่งเสริมโภชนาการแม่ที่ให้นมบุตร โครงการส่งเสริมโภชนาการทารก ที่ได้รับอาหารเสริม และโครงการส่งเสริมการบริโภคอาหารปลอดภัย โดยจะดำเนินงานในระหว่าง เดือนพฤษภาคม 2557 ถึงเดือนกันยายน 2557 นั้น
เพื่อให้การดำเนินงานจัดการอบรมหลักสูตรฯ ดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ มีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2551

จึงขอแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น“คณะกรรมการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ โครงการส่งเสริมโภชนาการสำหรับประชาชน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” ประกอบด้วย

รายนาม :
โครงการส่งเสริมโภชนาการแม่ที่ให้นมบุตร
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.พัชราภรณ์ อารีย์  ประธานกรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ มาลี เอื้ออำนวย  กรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ  กรรมการ
4 .  รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น  กรรมการ
5 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐณิชา ศรีบุณยวัฒน  กรรมการและเลขานุการ
 
โครงการส่งเสริมโภชนาการทารกที่ได้รับอาหารเสริม
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.พัชราภรณ์ อารีย์  ประธานกรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ มาลี เอื้ออำนวย  กรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ  กรรมการ
4 .  รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น  กรรมการ
5 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐณิชา ศรีบุณยวัฒน  กรรมการและเลขานุการ
 
โครงการส่งเสริมการบริโภคอาหารปลอดภัย
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น  ที่ปรึกษา
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.พัชราภรณ์ อารีย์  ประธานกรรมการ
3 .  รองศาสตราจารย์ จิตตาภรณ์ จิตรีเชื้อ  กรรมการ
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุธาทิพย์ อุปลาบัติ  กรรมการ
5 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐณิชา ศรีบุณยวัฒน  กรรมการ
6 .  นางสาวกานต์สินี จันทร์อินทร์  กรรมการและเลขานุการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 30 เมษายน 2557                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th