KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 939/2557
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันกีฬาแอโรบิค กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 33วัตถุประสงค์ :
ตามที่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เป็นเจ้าภาพจัดแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 33 “อ่างแก้วเกมส์” ระหว่างวันที่ 1-8 พฤษภาคม 2557 ณ สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทั้งนี้เพื่อร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 50 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้กำหนดจัดแข่งขันใน 19 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย ฟุตบอลชาย เซปักตะกร้อชาย วอลเลย์บอลชาย–หญิง วอลเลย์บอลชายหาดชาย–หญิง กอล์ฟ กรีฑา เปตอง ว่ายน้ำ ลีลาศ แอร์โรบิค จักรยาน หมากกระดาน ครอสเวริด์ โบว์ลิ่ง สนุ๊กเกอร์ตะกร้อลอดห่วง เทนนิส แบดมินตัน และเทเบิลเทนนิส โดยคณะพยาบาลศาสตร์ ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแอโรบิค ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 5 - 6 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ และหอประชุมมหาวิทยาลัย เชียงใหม่ นั้น
เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย เชียงใหม่ พ.ศ. 2551

จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการโครงการเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันกีฬาแอโรบิค กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 33” ประกอบด้วย

รายนาม :
คณะกรรมการดำเนินงาน
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ประธานกรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา ปริสัญญกุล  รองประธานกรรมการ
 
คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1 .  อาจารย์ สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  ประธานกรรมการ
2 .  ว่าที่ร้อยตรีปริญญา คลี่สกุล  กรรมการ
3 .  นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ  กรรมการและเลขานุการ
 
คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุธาทิพย์ อุปลาบัติ  ประธานกรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนาวดี ชอนตะวัน  กรรมการ
3 .  ศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น  กรรมการ
4 .  ศาสตราจารย์ คลินิก ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์  กรรมการ
5 .  รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์  กรรมการ
6 .  รองศาสตราจารย์ ดร.เรมวล นันท์ศุภวัฒน์  กรรมการ
7 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ลินจง โปธิบาล  กรรมการ
8 .  อาจารย์ สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  กรรมการ
9 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ์  กรรมการ
10 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ  กรรมการ
11 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร สุคำวัง  กรรมการ
12 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์  กรรมการ
 
คณะกรรมการฝ่ายพิธีกรและพิธีการ
1 .  อาจารย์ สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  กรรมการ
 
คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน
 
คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันและมอบเหรียญรางวัล
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข  กรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพร ศุทธากรณ์  กรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพมาศ ศรีเพชรวรรณดี  กรรมการ
4 .  นางนงนุช ไชยยศ  กรรมการ
5 .  นางสาวพลอยไพลิน เจือจาน  กรรมการ
6 .  นางสาวชนิดา ต้นพิพัฒน์  กรรมการ
7 .  นางสาวนุชนาท สุพรรณอุดม  กรรมการและเลขานุการ
 
คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและโสตทัศนูปกรณ์
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิกุล พรพิบูลย์  ประธานกรรมการ
2 .  นายกริช ศรีธีระจิตต์  กรรมการ
3 .  นางสาวโสภา กรรณสูต  กรรมการ
4 .  ว่าที่ร้อยตรีปริญญา คลี่สกุล  กรรมการ
5 .  นายสมาน เสาร์แก้ว  กรรมการ
6 .  นายอดิศักดิ์ พวงสมบัติ  กรรมการ
7 .  นายอังคาร กาฬปักษิณ  กรรมการ
8 .  นายไพชยันต์ สุโอชมา  กรรมการ
9 .  นางสาวปรีชญากรณ์ ไชยาโส  กรรมการและเลขานุการ
 
คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และยานพาหนะ
1 .  นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ  ประธานกรรมการ
2 .  นายสุรพล โล่ห์เพ็ชร  กรรมการ
3 .  นายสุพล มูลวิไชย  กรรมการ
4 .  นายปรีดา มณีวร  กรรมการ
5 .  นายจรัล ใจงาม  กรรมการ
6 .  นายเจริญพร คำป๊อก  กรรมการ
7 .  นายปรีชา ท้าวอาษา  กรรมการ
8 .  นายมนัส สิทธิเสนา  กรรมการ
9 .  นายสุรัตน์ สิงห์ทร  กรรมการ
10 .  นายไพทูลย์ จันที  กรรมการ
11 .  นายนิรันดร์ เสาวมาลย์  กรรมการ
12 .  นายอดุลย์ สีคำดี  กรรมการและเลขานุการ
 
คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
1 .  นางธันวรัตน์ สร้อยนาค  ประธานกรรมการ
2 .  นางประไพ อินตา  กรรมการ
3 .  นางรัชชดา จงภักดี  กรรมการ
4 .  นางปราณี จิตตาดู  กรรมการ
5 .  นางสาวสายทอง คำป้อ  กรรมการและเลขานุการ
 
คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
1 .  นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์  ประธานกรรมการ
2 .  นางธัญญลักษณ์ นนทรีย์  กรรมการ
3 .  นางนภัทร์ธมณฑ์ งามวิไลรัฐ  กรรมการ
4 .  นางปุณณภา วิริยะ  กรรมการ
5 .  นางสาววัชรี นาคะป่า  กรรมการ
6 .  นางวรากร กันทะโย  กรรมการและเลขานุการ
 
คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการและเหรัญญิก
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์  ประธานกรรมการ
2 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
3 .  นางลำจวน โล่ห์เพ็ชร  กรรมการ
4 .  นางสาวธัญพร ก้อยชูสกุล  กรรมการและเลขานุการ
 


หน้าที่ :หน้าที่ของคณะกรรมการดำเนินงาน
- ให้คำปรึกษาแก่คณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ เพื่อการจัดโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
- วางแผนการดำเนินโครงการทั้งหมด ดูแลติดตามและประเมินผล

หน้าที่ของคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
- จัดทำป้ายไวนิลของงานและจัดทำแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์
- ประชาสัมพันธ์ทั้งภายในหน่วยงานและนอกหน่วยงานทุกช่องทาง
- สรุปผลการดำเนินงาน ปัญหาและข้อเสนอแนะ เสนอคณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ

หน้าที่ของคณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
- ต้อนรับและดูแลประธานและแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน
- ประสานงานกับคณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ เพื่อจัดเตรียมต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ
- สรุปผลการดำเนินงาน ปัญหาและข้อเสนอแนะ เสนอคณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ

หน้าที่ของคณะกรรมการฝ่ายพิธีกรและพิธีการ
- จัดเตรียมพิธีการและพิธีกรตลอดการจัดโครงการฯ และดูแลความเรียบร้อย
- จัดทำคำกล่าวรายงานและคำกล่าวเปิดงาน
- ประสานงานกับคณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ เพื่อจัดเตรียมกำหนดการ
- สรุปผลการดำเนินงาน ปัญหาและข้อเสนอแนะ เสนอคณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ

หน้าที่ของคณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน
- ตัดสินผลการแข่งขัน

หน้าที่ของคณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันและมอบเหรียญรางวัล
- ขอเพลงของนักกีฬาทุกทีมเพื่อนำมาลงข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์ก่อนวันแข่งขัน
- ดูแลการเปิดและปิดเพลงในวันจัดการแข่งขัน
- ดูแลความเรียบร้อยในการจัดทีมและการจับเวลาร่วมกับคณะกรรมการตัดสิน
- จัดเตรียมเหรียญรางวัล และมาสคอต และดอกไม้ (ถ้ามี) และมอบในวันแข่งขัน
- สรุปผลการดำเนินงาน ปัญหาและข้อเสนอแนะ เสนอคณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ

หน้าที่ของคณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและโสตทัศนูปกรณ์
- จัดเตรียมเครื่องเสียงภายในหอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยประสานงานกับมหาวิทยาลัย
- บันทึกภาพเคลื่อนไหวภายในงาน และรอบๆ บริเวณที่เดิน รวมทั้งบันทึกภาพวิดีโอตลอด
- จัดเตรียมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อทำการโหลดเพลงที่ใช้ในการแข่งขัน
- จัดทำวุฒิบัตรสำหรับนักกีฬาทุกประเภท
- สรุปผลการดำเนินงาน ปัญหาและข้อเสนอแนะ เสนอคณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ

หน้าที่ของคณะกรรมการฝ่ายสถานที่และยานพาหนะ
- จัดเตรียมสถานที่ และเวที ณ ห้องประชุมวิเชียรฯ และหอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ประสานงานกับมหาวิทยาลัยในการขออนุญาตใช้โต๊ะ เก้าอี้ และอุปกรณ์ต่อพ่วงไฟฟ้าในบริเวณงาน
- จัดเตรียมยานพาหนะ รับ-ส่ง คณะกรรมการ
- สรุปผลการดำเนินงาน ปัญหาและข้อเสนอแนะ เสนอคณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ

หน้าที่ของคณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
- จัดเตรียมอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับแขกผู้มีเกียรติ
- จัดเตรียมอาหารว่างและอาหารกลางวันสำหรับคณะกรรมการ
- จัดเตรียมถังน้ำดื่มสำหรับคณะกรรมการและนักกีฬา
- สรุปผลการดำเนินงาน ปัญหาและข้อเสนอแนะ เสนอคณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ

หน้าที่ของคณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
- ประสานงานกับฝ่ายเลขานุการเพื่อขอรายชื่อนักกีฬา
- จัดเตรียมสถานที่ลงทะเบียนนักกีฬาและแจกน้ำดื่มให้นักกีฬา
- จัดทำป้ายหมายเลขให้กับนักกีฬา
- สรุปผลการดำเนินงาน ปัญหาและข้อเสนอแนะ เสนอคณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ

หน้าที่ของคณะกรรมการฝ่ายเลขานุการและเหรัญญิก
- จัดทำโครงการ ขออนุมัติโครงการ และคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานฯ
- ประสานงานกับคณะกรรมการทุกฝ่าย
- จัดสรรงบประมาณให้คณะกรรมการแต่ละฝ่ายและรวบรวมเอกสารทางการเงินส่งคณะฯ ต่อไป
- รวบรวมสรุปผลการดำเนินงาน ปัญหาและข้อเสนอแนะ จากทุกฝ่ายเสนอคณะกรรมการอำนวยการ

สั่ง ณ วันที่ : 30 เมษายน 2557                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th