KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สภา 75/2557
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ วาระ พ.ศ.2557-2561วัตถุประสงค์ :
เพื่อให้การประชาสัมพันธ์ การแนะนำ การเผยแพร่กิจการของสภาการพยาบาลแก่สมาชิกในเรื่องที่เกี่ยวกับการพยาบาล การผดุงครรภ์ และการสาธารณสุข และการให้การศึกษาแก่ประชาชนและองค์กรอื่น เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหมาะสม มีประสิทธิภาพและถูกต้องตามกฎหมาย เห็นสมควรแต่งตั้งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ ขึ้นคณะหนึ่ง
ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 23(1) ก แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ.2528 นายกสภาการพยาบาลจึงมีคำสั่ง ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 แต่งตั้งให้บุคคลผู้มีรายนามดังต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ วาระ พ.ศ.2557-2561

รายนาม :
คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ วาระ พ.ศ.2557-2561
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  รองประธานกรรมการ
 


หน้าที่ :ข้อ 2 ให้คณะกรรมการตามข้อ 1 มีหน้าที่
2.1 เป็นศูนย์กลางการสื่อสารกิจกรรมของสภาการพยาบาลกับมวลสมาชิก
2.2 ประชาสัมพันธ์องค์กรวิชาชีพทั้งในและระหว่างประเทศ
2.3 เสริมสร้างความเข้าใจและพัฒนาภาพลักษณ์ของวิชาชีพต่อสังคม
2.4 ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่สภาการพยาบาลมอบหมาย ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 29 เมษายน 2557                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th