KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.พายัพ126/2557
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการวัตถุประสงค์ :
ตามที่ นายรุ่งศักดิ์ ศิรินิยมชัย อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยพายัพ ได้เสนอขอดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการพยาบาล โดยได้ดำเนินการตามขั้นตอนและคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการประจำมหาวิทยาลัยพายัพ ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2557 ที่ประชุมเห็นชอบให้คัดเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ของ นายรุ่งศักดิ์ ศิรินิยมชัย นั้น

บัดนี้ เพื่อให้การประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ตามระเบีบบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย มาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2550 และหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์) ของมหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ.2550

เพื่ออนุวรรตน์ให้เป็นไปตามวิธีการพิจารณาแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด มหาวิทยาลัยพายัพ
จึงแต่งตั้งให้ ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล สังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ พยาบาลศาสตร์
เป็นประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการของ นายรุ่งศักดิ์ ศิรินิยมชัย ที่ขอดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการพยาบาล

ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง รายงานการประเมินผลงานทางวิชาการต่อคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการประจำมหาวิทยาลัยพายัพ เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

รายนาม :
ณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ผู้ทรงคุณวุฒิ
 


สั่ง ณ วันที่ : 8 เมษายน 2557                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th