KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 1143/2557
เรื่อง ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายใน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่วัตถุประสงค์ :
ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 005/2556 ลงวันที่ 4 มกราคม พ.ศ.2556 เรื่อง ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ ประกอบกับคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ที่ 274/2556 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ (เพิ่มเติม) โดยให้มีวาระการดำเนินงาน 2 ปี นั้น
เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2551
จึงขอยกเลิกคำสั่งดังกล่าวข้างต้น และแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายใน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” ประกอบด้วย

รายนาม :
ณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายใน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ประธานกรรมการ
2 .  อาจารย์ สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  รองประธานกรรมการ
3 .  ศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น  กรรมการ
4 .  รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์  กรรมการ
5 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์  กรรมการ
6 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุธาทิพย์ อุปลาบัติ  กรรมการ
7 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิกุล พรพิบูลย์  กรรมการ
8 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ  กรรมการ
9 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ์  กรรมการ
10 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์  กรรมการ
11 .  รองศาสตราจารย์ ดร.เดชา ทำดี  กรรมการ
12 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์  กรรมการ
13 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ลินจง โปธิบาล  กรรมการ
14 .  รองศาสตราจารย์ ดร.เรมวล นันท์ศุภวัฒน์  กรรมการ
15 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
16 .  นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ  กรรมการ
17 .  นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์  กรรมการ
18 .  นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์  กรรมการ
19 .  นางลำจวน โล่ห์เพ็ชร  กรรมการ
20 .  นางสาวศรัญญา ชัยแสง  กรรมการ
21 .  นางธัญญลักษณ์ นนทรีย์  กรรมการและเลขานุการ
22 .  นางสาวชุติญาภัค มีพงษ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 


หน้าที่ :
1. วิเคราะห์และพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในของคณะพยาบาลศาสตร์ ให้สอดคล้องกับแนวทางของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2.ดำเนินการด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของคณะฯ
3.ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของคณะฯ
4.จัดทำรายงานผลการประเมิน องค์ประกอบของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
5. รายงานการประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในแก่มหาวิทยาลัย

ทั้งนี้ ให้มีวาระการดำเนินงาน 2 ปี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 26 พฤษภาคม 2557                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th