KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 1178/2557
เรื่อง ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งคณะกรรมการจัดสวัสดิการบ้านพักวัตถุประสงค์ :
ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ที่ 059/2556 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดสวัสดิการบ้านพัก โดยให้มีวาระการดำเนินงาน 2 ปี นั้น
เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารงานของคณะฯ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551
จึงขอยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการจัดสวัสดิการบ้านพัก” ประกอบด้วย

รายนาม :
คณะกรรมการจัดสวัสดิการบ้านพัก
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
2 .  อาจารย์ สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  ประธานกรรมการ
3 .  รองศาสตราจารย์ ดร.เดชา ทำดี  กรรมการ
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร สุคำวัง  กรรมการ
5 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข  กรรมการ
6 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุวิท อินทอง  กรรมการ
7 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
8 .  นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ  กรรมการ
9 .  นายสุรพล โล่ห์เพ็ชร  กรรมการ
10 .  นางสมพิศ สุพรศิลป์  กรรมการและเลขานุการ
11 .  นางสาวกานต์สินี จันทร์อินทร์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 


หน้าที่ :
1. วางแผนการดำเนินการด้านสวัสดิการบ้านพัก หอพัก แก่คณาจารย์และบุคลากร
2. ดำเนินงานเกี่ยวกับสวัสดิการบ้านพัก หอพัก ให้เป็นไปตามนโยบายของคณะพยาบาลศาสตร์
3. พิจารณาจัดสรรห้องพักและบ้านพักที่ว่างให้แก่คณาจารย์และบุคลากรให้เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย และคณะพยาบาลศาสตร์
4. ติดตาม กำกับดูแล ประเมินผลและเสนอแนะเกี่ยวกับการบำรุงรักษา การดูแลด้านระบบกายภาพบ้านพัก หอพัก อย่างต่อเนื่อง
5. ดำเนินงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ให้มีวาระการดำเนินงาน 2 ปี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 30 พฤษภาคม 2557                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th