KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สมาคมบริหาร 01/2557
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดโครงการประชุมวิชาการเรื่อง ผู้นำทางการพยาบาลกับการบริหารโรงพยาบาลให้มีความเป็นเลิศในระดับสากล วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่วัตถุประสงค์ :
ตามที่ สมาคมบริหารการพยาบาล ร่วมกับ คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะดำเนินการจัดโครงการประชุมวิชาการ เรื่อง ผู้นำทางการพยาบาลกับการบริหารโรงพยาบาลให้มีความเป็นเลิศในระดับสากล ในวันที่ วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นเวทีในการสร้างความเข้าใจและระดมความคิดเห็นร่วมกันในกลุ่มผู้บริหารทางการพยาบาล คณาจารย์ และพยาบาลวิชาชีพของสถานบริการภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารการพยาบาล อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างพลังอำนาจในการทำงานและการผลักดันวิชาชีพพยาบาลให้ก้าวหน้า นั้น
เพื่อให้การดำเนินการจัดโครงการฯดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์
สมาคมบริหารการพยาบาลจึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการดำเนินการจัดโครงการประชุมวิชาการ” ประกอบด้วย

รายนาม :
คณะกรรมการที่ปรึกษา
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.เรมวล นันท์ศุภวัฒน์  ที่ปรึกษา
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์  ที่ปรึกษา
 
คณะกรรมการดำเนินงาน
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนาวดี ชอนตะวัน  ประธานกรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.กุลวดี อภิชาติบุตร  เลขานุการ
 
คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล  กรรมการ
 
คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์  กรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.สมใจ ศิระกมล  กรรมการ
3 .  นางปุณณภา วิริยะ  กรรมการ
 
คณะกรรมการฝ่ายเอกสารและประเมินผล
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์  กรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง  กรรมการ
3 .  นางสาววิไลพรรณ ใจวิไล  กรรมการ
4 .  นางสาวพลอยไพลิน เจือจาน  กรรมการ
 
คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญพิชชา จิตต์ภักดี  กรรมการ
 
คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ และโสตทัศนูปกรณ์
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรียาพรรณ สุภามณี  กรรมการ
2 .  นางสาวโสภา กรรณสูต  กรรมการ
 
คณะกรรมการฝ่ายหารายได้
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอนงค์ วิชัยคำ  กรรมการ
 
คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และต้อนรับ
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุพิศ รุ่งเรืองศรี  กรรมการ
2 .  นางสาวพลอยไพลิน เจือจาน  กรรมการ
 


หน้าที่ :คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
1.จัดเตรียมโครงการประชุมวิชาการ
2.ขอพิจารณารับรองหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องทางการพยาบาล (CNEU)
3.ติดต่อวิทยากร , ขอเอกสารประกอบการประชุมจากวิทยากร , ประสานงานเรื่องการเดินทางและที่พักของวิทยากร
4.ติดต่อโรงแรมและสถานที่จัดประชุมวิชาการ
5.จัดเตรียมความพร้อมและอำนวยความสะดวกในการประชุม

คณะกรรมการฝ่ายพิธีกรและพิธีการ
1.ดำเนินการประชุมวิชาการให้เป็นไปตามที่กำหนด 2
.จัดเตรียมของที่ระลึกแก่วิทยากร

คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
1.รับลงทะเบียนล่วงหน้าและวันประชุม
2.จัดทำรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมที่ลงทะเบียนแล้ว
3.มอบใบให้คะแนน CNEU
4.มอบเอกสารและกระเป๋าเอกสาร
5.สรุปผลการลงทะเบียน

คณะกรรมการฝ่ายเอกสารและประเมินผล
1.จัดเตรียมเอกสารประกอบการบรรยายในการประชุม
2.จัดทำแบบประเมินผลและดำเนินการรวบรวมข้อมูลในการประชุมวิชาการ
3.จัดกระเป๋าเอกสาร
4.สรุปผลการประเมินและรายงานต่อคณะกรรมการดำเนินการประชุม

คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
1.รับเงินลงทะเบียน พร้อมออกใบเสร็จรับเงินให้ผู้ลงทะเบียน
2.สำรองเงินจ่ายในการจัดประชุมวิชาการ
3.สรุปบัญชีรายรับ/รายจ่ายในโครงการทั้งหมด

คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ และโสตทัศนูปกรณ์
1.จัดเตรียมสถานที่ เวทีตามความต้องการของวิทยากร
2.รับผิดชอบข้อความบนเวทีและป้ายชื่อวิทยากร
3.จัดเตรียมโสตทัศนูปกรณ์ที่ใช้ในการจัดประชุมวิชาการให้ครบถ้วน
4.บันทึกภาพกิจกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องทั้งงานประชุมวิชาการ

คณะกรรมการฝ่ายหารายได้
1.ติดต่อร้านค้าที่จัดจำหน่ายสินค้าในงานประชุมวิชาการ

คณะกรรมการฝ่ายอาหาร
1.ติดต่อกับทางโรงแรมเพื่อเลือกเมนูอาหารทุกมื้อ 2
.ควบคุมดูแลการบริการอาหารให้ทันเวลาและเพียงพอ
3.ให้ข้อเสนอแนะและปรับปรุงการบริการอาหาร
4.ดูแลอาหารและอาหารว่างสำหรับวิทยากรและแขกรับเชิญ
5.สรุปประเมินผลการจัดอาหาร

คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และต้อนรับ
1. จัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์แจ้งสมาชิกและหน่วยงานต่าง ๆ
2. ติดตามจำนวนผู้เข้าประชุมเป็นระยะเพื่อปรับแผนประชุม
3. จัดทำโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ติดตามสถานที่สำคัญ
4. ประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์และที่อื่น ๆ
5. ให้การต้อนรับวิทยากรและผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน
6.อำนวยความสะดวกและแก้ปัญหาต่าง ๆ ให้แก่ผู้เข้าประชุม
7.ดูแลรับ-ส่งวิทยากร
8.ดูแลอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับวิทยากร

สั่ง ณ วันที่ : 2 มิถุนายน 2557                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th