KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สภา 83/2557
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะอนุกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ในการดำเนินการจัดการประชุมวิชาการเพื่อการสร้างความเข้มแข็งของพยาบาลผดุงครรภ์วัตถุประสงค์ :
ด้วย สภาการพยาบาลจะจัดการประชุมวิชาการเพื่อการสร้างความเข้มแข็งของพยาบาลผดุงครรภ์ ในระหว่างวันที่ 3 - 4 กันยายน 2557 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ เพื่อให้การดำเนินการดำเนินงานจัดประชุมดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 23(1)(ก) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2528 สภาการพยาบาลจึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะอนุกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ดังนี้

ข้อ 1. คณะกรรมการอำนวยการจัดประชุม
- รศ.ดร.สุกัญญา ปริสัญญกุล
- รศ.ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ
- รศ.ดร.วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร
- ผศ.ดร.พิกุล นันทชัยพันธ์

ข้อ 2. คณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการและเอกสาร
- รศ.ดร.สุกัญญา ปริสัญญกุล
- ผศ.ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์

ข้อ 3. คณะอนุกรรมการฝ่ายการเงินและลงทะเบียน

ข้อ 4. คณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์

ข้อ 5. คณะอนุกรรมการฝ่ายพิธีการและต้อนรับ

ข้อ 6. คณะอนุกรรมการฝ่ายสถานที่และอาหาร

ข้อ 7. คณะอนุกรรมการฝ่ายประเมินผล
- ผศ.ดร.พิกุล นันทชัยพันธ์

รายนาม :
คณะกรรมการอำนวยการจัดประชุม
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา ปริสัญญกุล  กรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ  กรรมการ
3 .  รองศาสตราจารย์ ดร.วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร  กรรมการ
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิกุล พรพิบูลย์  กรรมการ
 
คณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการและเอกสาร
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา ปริสัญญกุล  ประธานอนุกรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์  อนุกรรมการ
 
คณะอนุกรรมการฝ่ายประเมินผล
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิกุล พรพิบูลย์  รองประธานกรรมการ
 


หน้าที่ :คณะกรรมการอำนวยการจัดประชุม
1. อำนวยการและสนับสนุนให้การจัดการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
2. ประสานงานกับอนุกรรมการฝ่ายต่าง ๆ

คณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการและเอกสาร
1. กำหนด Theme และเนื้อหาในการประชุม
2. จัดเหนื้อหาและวิทยากรในการประชุม
3. ติดตาม รวบรวมเอกสารทางวิชาการประกอบการประชุมทุกประเภทเพื่อดำเนินการ

คณะอนุกรรมการฝ่ายประเมินผล
1. จัดทำใบประเมินผลการประชุมส่งอนุกรรมการฝ่ายเอกสาร
2. แจกและรวบรวมใบประเมินผลการประชุม
3. วิเคราะห์ผลการประเมินและจัดทำรายงานเสนอต่อกรรมการอำนวยการ

สั่ง ณ วันที่ : 26 พฤษภาคม 2557                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th