KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 1959/2557
เรื่อง ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งให้บุคคลปฏิบัติงานในตำแหน่งหัวหน้าหน่วยปริญญาตรี
และหัวหน้าหน่วยบัณฑิตศึกษา  ของงานบริการการศึกาาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
สำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์วัตถุประสงค์ :       ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 418/2556 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2556 งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
ได้ทดลองปรับโครงสร้างภายในหน่วยงาน จากหน่วยปริญญาและหน่วยบัณฑิตศึกษา เป็นหน่วยบริการการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2556
และแต่งตั้งให้ นางนงนุช ไชยยศ เป็นหัวหน้าหน่วยบริการการศึกษา นั้น

       จากการประเมินผลการปรับสภาพดังกล่าวพบว่าไม่สอดคล้องกับภารกิจการสนับสนุนงานวิชาการ ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานสนับสนุนด้านวิชาการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและต่อเนื่อง เกิดผลดีต่อราชการ จึงให้งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษาใช้โครงสร้างเดิมตามประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2555 คือหน่วยปริญญาตรีและหน่วยบัณฑิตศึกษา ฉะนั้นอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงขอยกเลิกคำสั่งดังกล่าวข้างต้น และแต่งตั้งให้ นางสาวนุชนาท สุพรรณอุดม พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงานให้ทดลองปฏิบัติงานในตำแหน่งหัวหน้าหน่วยปริญญาตรี และ นางเบญจพร จุฑาโรจน์ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน ให้ทดลองปฏิบัติงานในตำแหน่งหัวหน้าหน่วยบัณฑิตศึกษา เป็นเวลา 3 เดือนเต็ม

           ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

รายนาม :
หัวหน้าหน่วยปริญญาตรี
1 .  นางสาวนุชนาท สุพรรณอุดม  วิชาการ
 
หัวหน้าหน่วยบัณฑิตศึกษา
1 .  นางเบญจพร จุฑาโรจน์  วิชาการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 13 ตุลาคม 2557                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th