KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 2078/2557
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการงานจัดโครงการจัดการความรู้ เรื่อง การควบคุมอุบัติการณ์การปฏิบัติงานผิดพลาดของนักศึกษาวัตถุประสงค์ :          ด้วยฝ่ายวิชาการ ร่วมกับฝ่ายพัฒนาคุณภาพและการจัดการความรู้ในองค์กรและเทคโนโลยีสารสนเทศ กำหนดจัดโครงการจัดการความรู้ เรื่อง การควบคุมอุบัติการณ์การปฏิบัติงานทางคลินิกผิดพลาดของนักศึกษา ในวันอังคารที่ 4 พฤศจิกายน 2557 เวลา 13.30-15.35 น. และวันอังคารที่ 11 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์

           เพื่อให้การดำเนินงานการจัดโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ มีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการดำเนินงานจัดโครงการจัดการความรู้ เรื่อง การควบคุมอุบัติการณ์การปฏิบัติงานผิดพลาดของนักศึกษา” ประกอบด้วย

                ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

รายนาม :
คณะกรรมการดำเนินการงานจัดโครงการจัดการความรู้
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์  ประธานกรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ  รองประธานคณะทำงาน
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิกุล พรพิบูลย์  รองประธานคณะทำงาน
5 .  นางสาวนุชนาท สุพรรณอุดม  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
6 .  นางชัชฎาภรณ์ วิรุฬห์วิริยางกูร  กรรมการและเลขานุการ
7 .  นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์  กรรมการและเลขานุการ
8 .  นางชัชฎาภรณ์ วิรุฬห์วิริยางกูร  กรรมการ
9 .  นางสาวอรพิน พรหมตัน  กรรมการ
10 .  นางสาวกัญญณัฐกาญจน์ อินทรักษ์  กรรมการ
11 .  นางสาวธันยาภรณ์ เหลี่ยวตระกูล  กรรมการ
12 .  นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ  กรรมการ
13 .  นายสุรพล โล่ห์เพ็ชร  กรรมการ
14 .  นายอดุลย์ สีคำดี  กรรมการ
15 .  นางสาวโสภา กรรณสูต  กรรมการ
16 .  นายสมาน เสาร์แก้ว  กรรมการ
17 .  นางพิศมัย ยลภักตร์  กรรมการ
18 .  นางเบญจวรรณ มูละจงกล  กรรมการ
19 .  นางชัชฎาภรณ์ วิรุฬห์วิริยางกูร  กรรมการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 31 ตุลาคม 2557                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th