KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 2002/2557
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการมหกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ประจำปี 2557
วัตถุประสงค์ :          ด้วยคณะกรรมการองค์กรสร้างเสริมสุขภาพ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะได้จัดโครงการมหกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ประจำปี ๒๕๕๗ “รักสุขภาพ รักษ์สิ่งแวดล้อม” ในวันจันทร์ที่ ๒๗ ตุลาคม 255๗ ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์มีความตระหนักและกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้การจัดสถานที่ทำงานให้น่าอยู่และน่าทำงาน รวมทั้งการออกกำลังกายที่เหมาะสม รวมทั้งได้จัดเวทีนำเสนอโครงการวิจัยด้านสุขภาพและโครงการพัฒนาสุขภาพของนักศึกษา เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน นั้น

          เพื่อให้การดำเนินงานจัดงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๐ มาตรา ๗๔ วรรค ๖ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการดำเนินงานโครงการมหกรรมสร้างเสริมสุขภาพ “รักสุขภาพ รักษ์สิ่งแวดล้อม” ประจำปี ๒๕๕๗” ประกอบด้วย

                 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

รายนาม :
คณะกรรมการดำเนินงานโครงการมหกรรมสร้างเสริมสุขภาพ 2557
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุธาทิพย์ อุปลาบัติ  ที่ปรึกษา
3 .  อาจารย์ สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  ที่ปรึกษา
4 .  รองศาสตราจารย์ ดร.เรมวล นันท์ศุภวัฒน์  ที่ปรึกษา
5 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร สุคำวัง  กรรมการ
6 .  รองศาสตราจารย์ ดร.พัชราภรณ์ อารีย์  กรรมการ
7 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์  กรรมการ
8 .  รองศาสตราจารย์ ดร.สมใจ ศิระกมล  กรรมการ
9 .  รองศาสตราจารย์ ดร.เดชา ทำดี  กรรมการ
10 .  นางสาวกานต์สินี จันทร์อินทร์  กรรมการ
11 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุวิท อินทอง  กรรมการ
12 .  นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ  กรรมการ
13 .  นางสาวปรีชญากรณ์ ไชยาโส  กรรมการ
14 .  นางประไพ อินตา  กรรมการ
15 .  นางธันวรัตน์ สร้อยนาค  กรรมการ
16 .  นางสาวชลลดา กองสุข  กรรมการ
17 .  รองศาสตราจารย์ ดร.จันทรรัตน์ เจริญสันติ  กรรมการ
18 .  นางสาวภัคจิรา ใจมั่น  กรรมการ
19 .  นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์  กรรมการ
20 .  นางสาวปรัชญาพร เจริญภักดี  กรรมการ
21 .  นางวรากร กันทะโย  กรรมการ
22 .  นางสาวชุติญาภัค วิเศษศรี  กรรมการ
23 .  นายกริช ศรีธีระจิตต์  กรรมการ
24 .  นางสาวโสภา กรรณสูต  กรรมการ
25 .  นายสมาน เสาร์แก้ว  กรรมการ
26 .  ว่าที่ร้อยตรีปริญญา คลี่สกุล  กรรมการ
27 .  นายอดิศักดิ์ พวงสมบัติ  กรรมการ
28 .  นายอังคาร กาฬปักษิณ  กรรมการ
29 .  นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ  กรรมการ
30 .  นายสุรพล โล่ห์เพ็ชร  กรรมการ
31 .  นายอดุลย์ สีคำดี  กรรมการ
32 .  นายสุพล มูลวิไชย  กรรมการ
33 .  นายจรัล ใจงาม  กรรมการ
34 .  นายเรวัติ เลิศพฤกษ์  กรรมการ
35 .  นายธนดล สุขสัมพันธ์  กรรมการ
36 .  นายเจริญพร คำป๊อก  กรรมการ
37 .  นายปรีชา ท้าวอาษา  กรรมการ
38 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
39 .  นายอภิชาติ กาศโอสถ  กรรมการ
40 .  นางสาวพลอยไพลิน เจือจาน  กรรมการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 16 ตุลาคม 2557                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th