KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 2010/2557
เรื่อง คณะกรรมการศูนย์ความรู้เชิงประจักษ์ทางการพยาบาลการผดุงครรภ์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ แห่งประเทศไทย
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลาออกและแต่งตั้งแทนวัตถุประสงค์ :           ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 628/2556 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2556 เรื่อง ยกเลิกและแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ความรู้เชิงประจักษ์ทางการพยาบาลการผดุงครรภ์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ แห่งประเทศไทย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวาระการดำเนินงาน 2 ปี ได้แต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุมาลี เลิศมัลลิกาพร เป็นคณะกรรมการศูนย์ Evidence Synthesis Team และแต่งตั้ง นางสาวณัฐกาญจน์ สุรภักดี เป็นผู้ช่วยเลขานุการนั้น

          บัดนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุมาลี เลิศมัลลิกาพร และ นางสาวณัฐกาญจน์ สุรภักดี ได้ลาออกจากคณะกรรมการฯ และ เพื่อให้การดำเนิงานของคณะกรรมการฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 74 วรรค ๖แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุมาลี เลิศมัลลิกาพร พ้นจากการเป็นคณะกรรมการ และแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญพนมพร ธรรมไทย เป็นคณะกรรมการฯ (แทน)

                ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

รายนาม :
คณะกรรมการศูนย์ความรู้เชิงประจักษ์ทางการพยาบาลการผดุงครรภ์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ แห่งประเทศไทย
1 .  ผศ. ดร.ขวัญพนมพร ธรรมไทย  กรรมการ
2 .  ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร  กรรมการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 19 ตุลาคม 2557                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th