KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 2008/2557
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การส่งเสริม สนับสนุน
และคุ้มครองการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ สำหรับพยาบาลวิชาชีพ พื้นที่ภาคเหนือ (เพิ่มเติม)วัตถุประสงค์ :          ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 1808/2557 ลงวันที่ 9 กันยายน 2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การส่งเสริม สนับสนุน และคุ้มครองการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ สำหรับพยาบาลวิชาชีพ พื้นที่ภาคเหนือ นั้น

          เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 74 วรรค ๖ และมาตรา 87 ประกอบด้วยมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการดำเนินงานจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การส่งเสริม สนับสนุน และคุ้มครองการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ สำหรับพยาบาลวิชาชีพ พื้นที่ภาคเหนือ” (เพิ่มเติม) ประกอบด้วย

                 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

รายนาม :
คณะกรรมการดำเนินงานจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การส่งเสริม สนับสนุน และคุ้มครองการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
1 .  นายอังคาร กาฬปักษิณ  กรรมการ
2 .  นายกริช ศรีธีระจิตต์  กรรมการ
3 .  นางมนัสชนก ศรีธีระจิตต์  กรรมการ
4 .  นายไพทูลย์ จันที  กรรมการ
5 .  นายสมาน เสาร์แก้ว  กรรมการ
6 .  นางวินีรัตน์ สมโน  กรรมการ
7 .  นางนงคราญ สิทธิกรสกุล  กรรมการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 17 ตุลาคม 2557                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th