KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 1808/2557
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การส่งเสริม สนับสนุน
และคุ้มครองการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ สำหรับพยาบาลวิชาชีพ พื้นที่ภาคเหนือรายนาม :
คณะกรรมการดำเนินงานจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การส่งเสริม สนับสนุน และคุ้มครองการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
1 .  รศ. ดร.กรรณิการ์ กันธะรักษา  ประธานกรรมการ
2 .  ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
3 .  ศ. ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น  ที่ปรึกษา
4 .  นางสาวชลธิชา สุทธะนะ  กรรมการ
5 .  รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์  กรรมการ
6 .  ผศ. ดร.เนตรทอง นามพรม  กรรมการ
7 .  ผศ. ดร.บังอร ศุภวิทิตพัฒนา  กรรมการ
8 .  นางสาวปรัชญาพร เจริญภักดี  กรรมการ
9 .  รศ. ดร.พัชรี วรกิจพูนผล  กรรมการ
10 .  รศ.มาลี เอื้ออำนวย  กรรมการ
11 .  นางลำจวน โล่ห์เพ็ชร  กรรมการ
12 .  ศ. ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม  กรรมการ
13 .  นางสาวโสภา กรรณสูต  กรรมการ
14 .  รศ.อภิรัช อินทรางกูร ณ อยุธยา  กรรมการ
15 .  อ.ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข  กรรมการและเลขานุการ
16 .  อ.ปรียกมล ไกรกิจราษฎร์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 9 กันยายน 2557                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th