KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 2001/2557
เรื่อง คณะกรรมการที่ประชุมอาจารย์และบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์
สมัยที่ 3/2556-2558 ลาออกและแต่งตั้งแทนวัตถุประสงค์ :          ด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัดกลุ่มวิชาการพยาบาลจิตเวช ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองหัวหน้าสำนักวิชาการพยาบาลศาสตร์ และเพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ที่ประชุมอาจารย์และบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2556 ข้อ 5.2 จึงได้ลาออกจากการเป็นคณะกรรมการที่ประชุมอาจารย์และบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์ สมัยที่ 3/2556-2558 เพื่อให้หน้าที่ความรับผิดชอบปฏิบัติงานเป็นไปตามการปฏิบัติภาระงานประจำ นั้น

          ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 74 วรรค ๖ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์ พ้นจากการเป็นคณะกรรมการฯ และแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์ เป็นคณะกรรมการฯ แทน

               ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

รายนาม :
คณะกรรมการที่ประชุมอาจารย์และบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์ สมัยที่ 3/2556-2558
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์  กรรมการ
 


หน้าที่ :หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ในคณะพยาบาลศาสตร์
2. รวบรวมข้อมูลที่เป็นประเด็นปัญหาในการดำเนินการด้านต่าง ๆ ตามพันธกิจของคณะพยาบาลศาสตร์ โดยการรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากอาจารย์ และบุคลากรของคณะฯ
3. นำเสนอประเด็นปัญหาและข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะที่รวบรวมได้ในด้านต่าง ๆ ตามพันธกิจ และแผนยุทธศาสตร์ของคณะพยาบาลศาสตร์ ต่อคณบดี/หรือคณะกรรมการบริหารประจำคณะฯ
4. ติดตามผลการดำเนินงาน และรายงานให้อาจารย์ และบุคลากรทราบ
5. หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สั่ง ณ วันที่ : 16 ตุลาคม 2557                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th