KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 1337/2557
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดพิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2557วัตถุประสงค์ :           ด้วยคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมฯ ได้ขออนุมัติจัดโครงการพิธีทำบุญครบรอบ 42 ปี วันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ประจำปี 2557 ซึ่งคณะฯได้ดำเนินการมาครบ 42 ปี และนับเป็นปีที่ 54 ของการศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสิริมงคลแก่อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ตลอดจนผู้มาร่วมงานและให้อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และอาจารย์ ข้าราชการอาวุโสที่เกษียณอายุราชการแล้วของคณะฯ ตลอดจนศิษย์เก่า ได้มีโอกาสร่วมทำบุญและ พบปะสังสรรค์ระหว่างกันนั้น

          เพื่อให้การดำเนินงานจัดโครงการฯ ดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 74 วรรค 6 และมาตรา 87 แประกอบกับมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2551 จึงแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการดำเนินงานการจัดโครงการพิธีทำบุญครบรอบ 42 ปี วันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2557”ประกอบด้วย

               ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

รายนาม :
คณะกรรมการดำเนินงานการจัดพิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2557
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
2 .  อาจารย์ สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  ประธานกรรมการ
3 .  นางกมลชนก กาวิล  รองประธานกรรมการ
4 .  นางสมพิศ สุพรศิลป์  เลขานุการ
5 .  นางสาวสายทอง คำป้อ  ผู้ช่วยเลขานุการ
6 .  นางมนัสชนก ศรีธีระจิตต์  ผู้ช่วยเลขานุการ
 
กรรมการฝ่ายพิธีกรและประชาสัมพันธ์
1 .  นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ  กรรมการ
2 .  นางรัชชดา จงภักดี  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายพิธีการ
1 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
2 .  นางสมพิศ สุพรศิลป์  กรรมการ
3 .  นายอดุลย์ สีคำดี  กรรมการ
4 .  นายสุรัตน์ สิงห์ทร  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายสถานที่และยานพาหนะ
1 .  นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ  กรรมการ
2 .  นายสุรพล โล่ห์เพ็ชร  กรรมการ
3 .  นายมนัส สิทธิเสนา  กรรมการ
4 .  นายสุพล มูลวิไชย  กรรมการ
5 .  นายเรวัติ เลิศพฤกษ์  กรรมการ
6 .  นายธนดล สุขสัมพันธ์  กรรมการ
7 .  นายจรัล ใจงาม  กรรมการ
8 .  นายปรีชา ท้าวอาษา  กรรมการ
9 .  นายประยูร หล้ามูล  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายรับเงินบริจาคทำบุญ
1 .  นางสาวสายทอง คำป้อ  กรรมการ
2 .  นางสาวกานต์สินี จันทร์อินทร์  กรรมการ
3 .  นางสาวชนิดา ต้นพิพัฒน์  กรรมการ
4 .  นางวันทนีย์ แซ่ก้วย  กรรมการ
5 .  นางสาวณัฐสุดา เลิศภิญโญวงศ์  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
1 .  นายกริช ศรีธีระจิตต์  กรรมการ
2 .  นางสาวโสภา กรรณสูต  กรรมการ
3 .  ว่าที่ร้อยตรีปริญญา คลี่สกุล  กรรมการ
4 .  นายสมาน เสาร์แก้ว  กรรมการ
5 .  นายอังคาร กาฬปักษิณ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายอาหารว่างและเครื่องดื่ม
1 .  นางประไพ อินตา  กรรมการ
2 .  นางพิศมัย บุญยัง  กรรมการ
3 .  นางประกายจันทร์ หอมคล้าย  กรรมการ
4 .  นางปราณี จิตตาดู  กรรมการ
5 .  นางนงคราญ สิทธิกรสกุล  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและประเมินผล
1 .  นางนภัทร์ธมณฑ์ งามวิไลรัฐ  กรรมการ
2 .  นางวรากร กันทะโย  กรรมการ
3 .  นางมณฑิชา ฉัตรเตชะ  กรรมการ
4 .  นายไพชยันต์ สุโอชมา  กรรมการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 20 มิถุนายน 2557                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th