KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 1515/2557
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดโครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง การดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติวัตถุประสงค์ :          ด้วย ฝ่ายวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียใหม่ จะจัดโครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง การดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในวันพฤหัสบดีที่ 24 กรกฎาคม 2557 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียใหม่ นั้น

           เพื่อให้การดำเนินการจัดโครงการสัมมนาดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการดำเนินงานจัดโครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง การดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ” ประกอบด้วย

              ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

รายนาม :
คณะกรรมการดำเนินงานจัดโครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง การดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์  ประธานกรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ  รองประธานกรรมการ
4 .  นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์  กรรมการและเลขานุการ
5 .  นางนงนุช ไชยยศ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
6 .  นางชัชฎาภรณ์ วิรุฬห์วิริยางกูร  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 
กรรมการฝ่ายต้อนรับวิทยากร
1 .  นางชัชฎาภรณ์ วิรุฬห์วิริยางกูร  กรรมการ
2 .  นางสาววัชรี นาคะป่า  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายพิธีกร
1 .  นางปุณณภา วิริยะ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและประเมินผล
1 .  นางเบญจพร จุฑาโรจน์  กรรมการ
2 .  นางอัญญารัตน์ ว่องวิริยะพันธุ์  กรรมการ
3 .  นางผกามาศ ใจใหญ่  กรรมการ
4 .  นางสาวชนกนันท์ ตาจันทร์ดี  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายสรุปและจัดทำรายงานการสัมมนา
1 .  นางนงนุช ไชยยศ  กรรมการ
2 .  นางสาวอรพิน พรหมตัน  กรรมการ
3 .  นางนิภา กาฬปักษิณ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายอาหารว่างและเครื่องดื่ม
1 .  นางพิศมัย ยลภักตร์  กรรมการ
2 .  นางเบญจวรรณ มูละจงกล  กรรมการ
3 .  นางสาวกัญญณัฐกาญจน์ อินทรักษ์  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์
1 .  นายสุรพล โล่ห์เพ็ชร  กรรมการ
2 .  นายอดุลย์ สีคำดี  กรรมการ
3 .  นางสาวโสภา กรรณสูต  กรรมการ
4 .  นายสมาน เสาร์แก้ว  กรรมการ
5 .  นางสาววัชรี นาคะป่า  กรรมการ
6 .  นางสาวธันยาภรณ์ เหลี่ยวตระกูล  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายยานพาหนะ
1 .  นายสุรัตน์ สิงห์ทร  กรรมการ
2 .  นางสาวนุชนาท สุพรรณอุดม  กรรมการ
 


หน้าที่ :หน้าที่รับผิดชอบคณะกรรมการ
1. ประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ ขออนุมัติโครงการฯ และยืมเงินทดรองจ่าย
2. ติดต่อและจัดทำหนังสือเชิญวิทยากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน
3. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายต่างๆ
4. ประสานงานรายละเอียดการจัดโครงการฯ กับกรรมการทุกฝ่าย
5. ติดตามเอกสารประกอบการบรรยายจากวิทยากรภายนอกหน่วยงาน
6. จัดเตรียมของที่ระลึกวิทยากร
7. สรุปค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฯ
8. รายงานผลการดำเนินการจัดโครงการฯ

หน้าที่รับผิดชอบฝ่ายต้อนรับวิทยากร
1. ประสานงานรายละเอียดการเดินทางของวิทยากรทั้งภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย
2. ประสานงานกับฝ่ายยานพาหนะ เพื่อรับ-ส่ง วิทยากร
3. ต้อนรับ และรับ-ส่ง วิทยากร ณ สถานที่ที่ได้กำหนดไว้
4. อำนวยความสะดวกแก่วิทยากรและจัดเตรียมของฝากวิทยากร

หน้าที่รับผิดชอบฝ่ายพิธีกร
1. ดำเนินรายการตามกำหนดการจัดโครงการ
2. จัดเก็บไฟล์เอกสารประกอบการบรรยายของวิทยากร

หน้าที่รับผิดชอบฝ่ายลงทะเบียนและประเมินผล
1. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้สำหรับการสัมมนา
2. ติดตามเอกสารประกอบการบรรยายจากวิทยากรภายในหน่วยงาน
3. จัดทำเอกสารประกอบการสัมมนาตามจำนวนผู้เข้าร่วมสัมมนา
4. จัดเตรียมเครื่องสแกนลายนิ้วมือและรับลงทะเบียนผู้เข้าร่วมโครงการฯ
5. จัดทำแบบประเมินผลการสัมมนาทั้ง 2 ระยะ
6. วิเคราะห์ ประเมินผล และจัดทำเอกสารสรุปประเมินผลการสัมมนา

หน้าที่รับผิดชอบฝ่ายสรุปและจัดทำรายงานการสัมมนา
1. บันทึกและสรุปประเด็นการอภิปรายตลอดการสัมมนา
2. จัดทำรายงานการสัมมนา

หน้าที่รับผิดชอบฝ่ายอาหารว่างและเครื่องดื่ม
1. ติดต่อรีสอร์ทต่างๆ ให้เสนอราคาและรายละเอียดสำหรับจัดสัมมนาภายนอก
2. ประสานงานกับสถานที่จัดสัมมนาภายนอกเพื่อให้การสัมมนาเป็นไปด้วย ความเรียบร้อย ได้แก่ การจัดเตรียมสถานที่ อาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม และรายละเอียดการเข้าพัก
3. ตรวจสอบความถูกต้องของใบเสร็จรับเงิน และ folio รายชื่อผู้เข้าพัก เพื่อใช้ ประกอบการเบิกจ่าย

หน้าที่รับผิดชอบฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
1. จัดเตรียมน้ำ / อาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับวิทยากร
2. จัดอาหารว่างและเครื่องดื่ม และอาหารกลางวันสำหรับวิทยากรและผู้บริหาร
3. จัดเตรียมอาหารว่างและเครื่องดื่ม และอาหารกลางวันสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ

หน้าที่รับผิดชอบฝ่ายสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์
1. จัดเตรียมห้องประชุมและดูแลความเรียบร้อยให้พร้อมสำหรับการจัดโครงการฯ
2. จัดเตรียมเก้าอี้ให้พร้อมสำหรับวิทยากรร่วมเสวนาในแต่ละช่วง
3. จัดเตรียมโสตทัศนูปกรณ์ในห้องประชุมให้พร้อมใช้งาน
4. จัดเตรียมโสตทัศนูปกรณ์ตามความต้องการของวิทยากร
5. บันทึกวิดีทัศน์ตลอดการสัมมนา (วันที่ 1-2 เมษายน และวันที่ 16 พฤษภาคม 2557)
6. จัดเตรียมกล้องถ่ายรูปและถ่ายภาพกิจกรรมต่างๆ ตลอดการสัมมนา
7. จัดเตรียมคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค / Laser Pointer สำหรับการสัมมนานอกสถานที่

หน้าที่รับผิดชอบฝ่ายยานพาหนะ
1. จัดทำแผนการใช้ยานพาหนะรับ-ส่งวิทยากรตามกำหนดการ
2. จัดทำแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการสัมมนานอกสถานที่ ระยะที่ 2 และ สรุปประมวลผล
3. จัดทำแผนการใช้ยานพาหนะรับ-ส่งผู้เข้าร่วมโครงการไปสัมมนานอกสถานที่
4. ขออนุมัติใช้ยานพาหนะของคณะฯ และขออนุมัติค่าล่วงเวลาพนักงานขับรถ (ถ้ามี)


สั่ง ณ วันที่ : 10 กรกฏาคม 2557                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th