KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 1516/2557
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดโครงการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2557วัตถุประสงค์ :          ด้วย ฝ่ายวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะจัดโครงการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2557 ในวันเสาร์ที่ 26 กรกฎาคม 2557 เวลา 11.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นั้น

          เพื่อให้การดำเนินงานจัดการอบรมดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย เชียงใหม่ พ.ศ.2551 จึงขอแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น“คณะกรรมการดำเนินงานจัดโครงการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกาา 2557” ประกอบด้วย

               ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

รายนาม :
คณะกรรมการดำเนินงานจัดโครงการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2557
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์  ประธานกรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ  รองประธานกรรมการ
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ  รองประธานกรรมการ
5 .  รองศาสตราจารย์ ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์  รองประธานกรรมการ
6 .  นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์  กรรมการและเลขานุการ
7 .  นางอัญญารัตน์ ว่องวิริยะพันธุ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 
กรรมการฝ่ายพิธีการ
1 .  นางชัชฎาภรณ์ วิรุฬห์วิริยางกูร  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายเอกสารและลงทะเบียนประเมินผล
1 .  นางอัญญารัตน์ ว่องวิริยะพันธุ์  กรรมการ
2 .  นางสาวอรพิน พรหมตัน  กรรมการ
3 .  นางเบญจพร จุฑาโรจน์  กรรมการ
4 .  นางปุณณภา วิริยะ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1 .  นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์
1 .  นายสุรพล โล่ห์เพ็ชร  กรรมการ
2 .  นายอดุลย์ สีคำดี  กรรมการ
3 .  นายสมาน เสาร์แก้ว  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายอาหารว่างและเครื่องดื่ม
1 .  นางนงนุช ไชยยศ  กรรมการ
2 .  นางเบญจวรรณ มูละจงกล  กรรมการ
3 .  นางเบญจพร จุฑาโรจน์  กรรมการ
4 .  นางปุณณภา วิริยะ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายยานพาหนะ
1 .  นายสุรัตน์ สิงห์ทร  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายประสานงาน
1 .  นางอัญญารัตน์ ว่องวิริยะพันธุ์  กรรมการ
2 .  นางสาวกัญญณัฐกาญจน์ อินทรักษ์  กรรมการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 10 กรกฏาคม 2557                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th