KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 1507/2557
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดโครงการพิธีทำบุญ ครบรอบ 42 ปี วันสถาปนา
คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2557รายนาม :
คณะกรรมการดำเนินงานการจัดโครงการพิธีทำบุญ ครบรอบ 42 ปี
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
2 .  อาจารย์ สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  ประธานกรรมการ
3 .  นางกมลชนก กาวิล  รองประธานกรรมการ
4 .  นางสมพิศ สุพรศิลป์  เลขานุการ
5 .  นางสาวสายทอง คำป้อ  ผู้ช่วยเลขานุการ
6 .  นางมนัสชนก ศรีธีระจิตต์  ผู้ช่วยเลขานุการ
 
กรรมการฝ่ายต้อนรับ
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น  กรรมการ
2 .  ศาสตราจารย์ คลินิก ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์  กรรมการ
3 .  รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์  กรรมการ
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุธาทิพย์ อุปลาบัติ  กรรมการ
5 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิกุล พรพิบูลย์  กรรมการ
6 .  อาจารย์ สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  กรรมการ
7 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ  กรรมการ
8 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ์  กรรมการ
9 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์  กรรมการ
10 .  รองศาสตราจารย์ ดร.เดชา ทำดี  กรรมการ
11 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
12 .  นางลำจวน โล่ห์เพ็ชร  กรรมการ
13 .  นางสาวศรัญญา ชัยแสง  กรรมการ
14 .  นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์  กรรมการ
15 .  นางอัมพิกา สุวรรณบุตร  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายพิธีการ
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์  กรรมการ
2 .  นางสาวกิรณา เค้าฉลองเคียง  กรรมการ
3 .  นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ  กรรมการ
4 .  นายสุรัตน์ สิงห์ทร  กรรมการ
5 .  นางอุมาภัณฑ์ พุทธปวน  กรรมการ
6 .  นางสุภารัตน์ เสมอใจ  กรรมการ
7 .  นางอัญญารัตน์ ว่องวิริยะพันธุ์  กรรมการ
8 .  นางจิราภรณ์ คุณวุฒิ  กรรมการ
9 .  นางปุณณภา วิริยะ  กรรมการ
10 .  นางสาวพลอยไพลิน เจือจาน  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายพิธีกร
1 .  นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ  กรรมการ
2 .  นางรัชชดา จงภักดี  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1 .  นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ  กรรมการ
2 .  นางสาวปรีชญากรณ์ ไชยาโส  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายรับบริจาคปัจจัยทำบุญ
1 .  นายสมศักดิ์ ใหม่ศรี  กรรมการ
2 .  นางสาวพรธิดา คำมงคล  กรรมการ
3 .  นางสาวณัฐสุดา เลิศภิญโญวงศ์  กรรมการ
4 .  นางสาวชนิดา ต้นพิพัฒน์  กรรมการ
5 .  นางวันทนีย์ แซ่ก้วย  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายอาหารว่างและเครื่องดื่ม
1 .  นางนงนุช ไชยยศ  กรรมการ
2 .  นางเบญจวรรณ มูละจงกล  กรรมการ
3 .  นางสาวธันยาภรณ์ เหลี่ยวตระกูล  กรรมการ
4 .  นางสาววัชรี นาคะป่า  กรรมการ
5 .  นางสาวชนกนันท์ ตาจันทร์ดี  กรรมการ
6 .  นางดรุณี กุณฑลบุตร  กรรมการ
7 .  นางสมพร ใจสูง  กรรมการ
8 .  นางปราณี จิตตาดู  กรรมการ
9 .  นางพิศมัย บุญยัง  กรรมการ
10 .  นางประกายจันทร์ หอมคล้าย  กรรมการ
11 .  นางนงคราญ สิทธิกรสกุล  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่และยานพาหนะ
1 .  นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ  กรรมการ
2 .  นายสุรพล โล่ห์เพ็ชร  กรรมการ
3 .  นายอดุลย์ สีคำดี  กรรมการ
4 .  นายสุพล มูลวิไชย  กรรมการ
5 .  นายธนดล สุขสัมพันธ์  กรรมการ
6 .  นายปรีชา ท้าวอาษา  กรรมการ
7 .  นายเจริญพร คำป๊อก  กรรมการ
8 .  นายจรัล ใจงาม  กรรมการ
9 .  นายเรวัติ เลิศพฤกษ์  กรรมการ
10 .  นายประยูร หล้ามูล  กรรมการ
11 .  นายบุญรัตน์ คุณยศยิ่ง  กรรมการ
12 .  นายมนัส สิทธิเสนา  กรรมการ
13 .  นายสุรัตน์ สิงห์ทร  กรรมการ
14 .  นายไพทูลย์ จันที  กรรมการ
15 .  นายสุรศักดิ์ ระฤทธิ์  กรรมการ
16 .  นายประพัฒน์ จันต๊ะวงค์  กรรมการ
17 .  นายนิรันดร์ เสาวมาลย์  กรรมการ
18 .  นายนิวัฒน์ เที่ยงธรรม  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
1 .  นายกริช ศรีธีระจิตต์  กรรมการ
2 .  นางสาวโสภา กรรณสูต  กรรมการ
3 .  ว่าที่ร้อยตรีปริญญา คลี่สกุล  กรรมการ
4 .  นายสมาน เสาร์แก้ว  กรรมการ
5 .  นายอดิศักดิ์ พวงสมบัติ  กรรมการ
6 .  นายอังคาร กาฬปักษิณ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายประสานงานอาจารย์อาวุโสพิธีสืบชะตา
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์  กรรมการ
2 .  นายอภิชน สมมิตร  กรรมการ
3 .  นางสาวกานต์สินี จันทร์อินทร์  กรรมการ
4 .  นางสาวพัชรี อยู่แย้ม  กรรมการ
5 .  นางสาวจุไรรัตน์ ทาเขียว  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและประเมินผลและของที่ระลึก
1 .  นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์  กรรมการ
2 .  นางธัญญลักษณ์ นนทรีย์  กรรมการ
3 .  นางนภัทร์ธมณฑ์ งามวิไลรัฐ  กรรมการ
4 .  นางวรากร กันทะโย  กรรมการ
5 .  นางสาวชุติญาภัค วิเศษศรี  กรรมการ
6 .  นางมณฑิชา ฉัตรเตชะ  กรรมการ
7 .  นายไพชยันต์ สุโอชมา  คณะดำเนินงาน
 


สั่ง ณ วันที่ : 10 กรกฏาคม 2557                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th