KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 1391/2557
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ (Systematic Review)วัตถุประสงค์ :           ด้วย ศูนย์ความรู้เชิงประจักษ์ทางการพยาบาลและผดุงครรภ์และวิทยาศาสตร์สุขภาพแห่งประเทศไทย ได้กำหนดจัดโครงการประชุมชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ (Systematic Review) ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน 2557 ถึง วันที่ 4 กรกฎาคม 2557 ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นั้น

           เพื่อให้การดำเนินงานจัดการประชุมดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2551 จึงขอแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการดำเนินงานจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ (Systematic Review)” ประกอบด้วย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

รายนาม :
กรรมการฝ่ายลงทะเบียน
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.นัทธมน วุทธานนท์  กรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายเอกสาร
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดารัตน์ ชัยอาจ  กรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ ทรงคำ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์  กรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.กุลวดี อภิชาติบุตร  กรรมการ
3 .  นางสาวชลธิชา สุทธะนะ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายประสานงาน
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทราภรณ์ ภทรสกุล  กรรมการ
2 .  อาจารย์ ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย เลิศวัฒนวิลาศ  กรรมการ
2 .  นายกริช ศรีธีระจิตต์  กรรมการ
3 .  นางสาวปรีชญากรณ์ ไชยาโส  กรรมการ
4 .  นายไพชยันต์ สุโอชมา  กรรมการ
5 .  รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาศ โชติบาง  กรรมการ
6 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มยุลี สำราญญาติ  กรรมการ
7 .  นางสาวชลธิชา สุทธะนะ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายการเงิน
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะนุช ชูโต  กรรมการ
2 .  นางสาวศรัญญา ชัยแสง  กรรมการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 30 มิถุนายน 2557                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th