KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -
เรื่อง ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานเฉลิมฉลองครบรอบ 40 ปี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2547วัตถุประสงค์ :ตามที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้มีประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ 40 ปีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามประกาศลงวันที่ 18 ตุลาคม 2545 เพื่อดำเนินในการจัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ 40 ปี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงเกียรติคุณต่างๆ ของมหาวิทยาลัยให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบและมีส่วนของฝ่ายประชาสัมพันธ์ งานเฉลิมฉลองครบรอบ 40 ปี ของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงแต่งตั้งคณะกรรมเพื่อดำเนินงาน ดังนี้

รายนาม :
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร สุคำวัง  กรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล  กรรมการ
3 .  อาจารย์ สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  กรรมการ
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข  กรรมการ
5 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชู อนุสาสนนันท์  กรรมการ
6 .  นายสมเจตน์ ไตรวุฒิวัฒนา  กรรมการ
7 .  นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์  กรรมการ
8 .  นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ  กรรมการ
9 .  นางสาวเฉลิมศรี โตน้อย  กรรมการ
10 .  นางสาวโสภา กรรณสูต  กรรมการ
 


หน้าที่ :ให้คณะกรรมการชุดนี้มีหน้าที่ในการดำเนินการด้านประชาสัมพันธ์การจัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ 40 ปี ของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

สั่ง ณ วันที่ : 12 ตุลาคม 2547                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th