KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 1651/2557
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการหน่วยสาธิตการสร้างเสริมสุขภาพเด็กเล็กวัตถุประสงค์ :         ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 480/2554 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2554 , คำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 144/2555 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2555 และคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 029/2556 ลงวันที่ 21 มกราคม 2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการหน่วยสาธิตการสร้างเสริมสุขภาพเด็กเล็ก โดยให้มีวาระการดำเนินงาน 2 ปี นั้น

        เนื่องจากวาระการดำเนินงานของคณะกรรมการดังกล่าวได้สิ้นสุดลงแล้ว เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการบริการวิชาการหน่วยสาธิตการสร้างเสริมสุขภาพเด็กเล็ก” ประกอบด้วย

                ทั้งนี้ ให้มีวาระการดำเนินงาน 2 ปี

รายนาม :
คณะกรรมการบริการวิชาการหน่วยสาธิตการสร้างเสริมสุขภาพเด็กเล็ก
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น  ที่ปรึกษา
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น  ประธานกรรมการ
3 .  รองศาสตราจารย์ มาลี เอื้ออำนวย  กรรมการ
4 .  รองศาสตราจารย์ ดร.พัชราภรณ์ อารีย์  กรรมการ
5 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ  กรรมการ
6 .  รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาศ โชติบาง  กรรมการ
7 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีพรรณ กันธวัง  กรรมการ
8 .  รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ บุญเชียง  กรรมการ
9 .  รองศาสตราจารย์ วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์  กรรมการ
10 .  นางสาวศรัญญา ชัยแสง  กรรมการ
11 .  นางมณฑิชา ฉัตรเตชะ  กรรมการ
12 .  นางสมจิต เกียรติวัฒนเจริญ  กรรมการ
13 .  นางนพวรรณ รัตนดำรงอักษร  กรรมการและเลขานุการ
 


หน้าที่ :หน้าที่ของคณะกรรมการ
1. กำหนดนโยบายและแผนงานการดำเนินงานด้านบริการวิชาการของหน่วยสาธิตการสร้างเสริมสุขภาพเด็กเล็ก
2. วางแผนการพัฒนาวิชาการสำหรับบุคลากรของหน่วยสาธิตการสร้างเสริมสุขภาพเด็กเล็กและบุคคลทั่วไป
3. ดำเนินงานด้านพัฒนาวิชาการของหน่วยสาธิตการสร้างเสริมสุขภาพเด็กเล็ก
4. ส่งเสริมการทำวิจัยและการนำผลงานวิจัยมาใช้
5. พิจารณาอนุมัติการทำวิจัยในหน่วยสาธิตการสร้างเสริมสุขภาพเด็กเล็ก
6. พิจารณาอนุมัติการศึกษาดูงานและการฝึกปฏิบัติงานในหน่วยสาธิตการสร้างเสริมสุขภาพเด็กเล็ก
7. ร่วมประเมินผลและให้ข้อเสนอแนะการดำเนินงานด้านบริการวิชาการของหน่วยสาธิตการสร้างเสริมสุขภาพเด็กเล็กในแต่ละปีงบประมาณ
8. ประสาน กำกับ ดูแล และติดตามการดำเนินงานด้านบริการวิชาการของหน่วยสาธิตการสร้างเสริมสุขภาพเด็กเล็กให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
9. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย


สั่ง ณ วันที่ : 6 สิงหาคม 2557                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th