KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 1676/2557
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมวิชาการและคืนสู่เหย้า 55 ปี พยาบาล มช. (เพิ่มเติม)วัตถุประสงค์ :           ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 869/2557 ลงวันที่ 18 เมษายน 2557 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมวิชาการและคืนสู่เหย้า “55 ปี พยาบาล มช.” เพื่อปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินการ จัดประชุมวิชาการและงานคืนสู่เหย้า นั้น

          เพื่อให้การดำเนินงานจัดประชุมวิชาการ และคืนสู่เหย้า 55 ปี พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 74 วรรค 6 และมาตรา 87 ประกอบกับมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการจัดประชุมวิชาการและคืนสู่เหย้า “55 ปี พยาบาล มช.” (เพิ่มเติม) ประกอบด้วย

                ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

รายนาม :
คณะกรรมการประชุมวิชาการและคืนสู่เหย้า
1 .  นายอภิชน สมมิตร  กรรมการ
2 .  นางสมพิศ สุพรศิลป์  กรรมการ
3 .  นายประสิทธิ์ เมืองมูล  กรรมการ
4 .  นางมณฑิชา ฉัตรเตชะ  กรรมการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 13 สิงหาคม 2557                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th