KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 1452/2557
เรื่อง ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตร 1 ปี)วัตถุประสงค์ :       ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 438/2556 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตร 1 ปี) โดยให้มีการดำเนินงานจนถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2556 นั้น

       เนื่องจาก คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ดังกล่าว บางท่านได้ไปปฏิบัติงาน ณ สถาบันการศึกษาอื่น ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงขอยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตร 1 ปี)" ประกอบด้วยรายนาม :
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตร 1 ปี)
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์  ที่ปรึกษา
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุธาทิพย์ อุปลาบัติ  ที่ปรึกษา
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ  ที่ปรึกษา
5 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์  ที่ปรึกษา
6 .  ศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น  ประธานกรรมการ
7 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิตยา ภิญโญคำ  กรรมการ
8 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข  กรรมการ
9 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บังอร ศุภวิทิตพัฒนา  กรรมการ
10 .  รองศาสตราจารย์ ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์  กรรมการ
11 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา  กรรมการ
12 .  รองศาสตราจารย์ ดร.อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์  กรรมการและเลขานุการ
13 .  นางสาวอรพิน พรหมตัน  ผู้ช่วยเลขานุการ
14 .  นางพิศมัย ยลภักตร์  ผู้ช่วยเลขานุการ
 


หน้าที่ :1. พัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
2 . ดำเนินงานการบริหารหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล และการประกันคุณภาพการศึกษา ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. พิจารณาและให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล การศึกษาของทุกกระบวนวิชา
4. ประเมินผลการจัดการศึกษาเพื่อนำเสนอต่อคณะฯ ทุกภาคการศึกษา
5. พิจารณาและให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาและปรับปรุงการจัดการศึกษาและแผนกำหนดการศึกษา
6. วางแผนและดำเนินการโครงการต่างๆ ตลอดปีการศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา
7. ประสานงานกับผู้รับผิดชอบงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
8. พิจารณาและให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ว่าด้วยการศึกษา ในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

สั่ง ณ วันที่ : 4 กรกฏาคม 2557                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th