KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 1692/2557
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการมหกรรมเปิดบ้านเพื่อสุขภาพ คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2557วัตถุประสงค์ :          ด้วยคณะกรรมการองค์กรสร้างเสริมสุขภาพ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะได้จัดโครงการมหกรรมเปิดบ้านแห่งสุขภาพ คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕7 ในวันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม 2557 เวลา 14.00-16.00 น. ณ ห้องออกกำลังกาย ชั้น 1 แฟลตอาจารย์พยาบาล 6 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ทุกคนได้ออกกำลังกายที่ถูกต้องตามหลักกายภาพส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย และเป็นการเอื้อให้มีการส่งเสริมสุขภาพให้กับอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาทุกคนในคณะพยาบาลศาสตร์ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ดีและสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการส่งเสริมให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยได้มีการออกกำลังกาย นั้น

          เพื่อให้การดำเนินงานจัดงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๔ วรรค ๖ และมาตรา87 ประกอบกับมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการดำเนินงานโครงการมหกรรมเปิดบ้านแห่งสุขภาพ คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2557” ประกอบด้วย

                 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

รายนาม :
คณะกรรมการดำเนินงานโครงการมหกรรมเปิดบ้านเพื่อสุขภาพ คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2557
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
2 .  อาจารย์ สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  ที่ปรึกษา
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์  ที่ปรึกษา
4 .  รองศาสตราจารย์ ดร.เรมวล นันท์ศุภวัฒน์  ที่ปรึกษา
 
กรรมการฝ่ายต้อนรับ
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร สุคำวัง  กรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.พัชราภรณ์ อารีย์  กรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์  กรรมการ
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล  กรรมการ
5 .  รองศาสตราจารย์ ดร.สมใจ ศิระกมล  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายพิธีกรและประชาสัมพันธ์
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุวิท อินทอง  กรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.เดชา ทำดี  กรรมการ
3 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
4 .  นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ  กรรมการ
5 .  นางสาวปรีชญากรณ์ ไชยาโส  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
1 .  นางประไพ อินตา  กรรมการ
2 .  นางธันวรัตน์ สร้อยนาค  กรรมการ
3 .  นางสาวกานต์สินี จันทร์อินทร์  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและประเมินผล
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.จันทรรัตน์ เจริญสันติ  กรรมการ
2 .  นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์  กรรมการ
3 .  นางสาวปรัชญาพร เจริญภักดี  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายการแสดง
1 .  นางธัญญลักษณ์ นนทรีย์  กรรมการ
2 .  นางนภัทร์ธมณฑ์ งามวิไลรัฐ  กรรมการ
3 .  นางวรากร กันทะโย  กรรมการ
4 .  นางสาวชุติญาภัค วิเศษศรี  กรรมการ
5 .  นางสาวพรธิดา คำมงคล  กรรมการ
6 .  นางวันทนีย์ แซ่ก้วย  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
1 .  นายกริช ศรีธีระจิตต์  กรรมการ
2 .  นางสาวโสภา กรรณสูต  กรรมการ
3 .  นายสมาน เสาร์แก้ว  กรรมการ
4 .  ว่าที่ร้อยตรีปริญญา คลี่สกุล  กรรมการ
5 .  นายอดิศักดิ์ พวงสมบัติ  กรรมการ
6 .  นายอังคาร กาฬปักษิณ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
1 .  นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ  กรรมการ
2 .  นายสุรพล โล่ห์เพ็ชร  กรรมการ
3 .  นายอดุลย์ สีคำดี  กรรมการ
4 .  นายสุพล มูลวิไชย  กรรมการ
5 .  นายจรัล ใจงาม  กรรมการ
6 .  นายเรวัติ เลิศพฤกษ์  กรรมการ
7 .  นายธนดล สุขสัมพันธ์  กรรมการ
8 .  นายเจริญพร คำป๊อก  กรรมการ
9 .  นายปรีชา ท้าวอาษา  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายเลขานุการ
1 .  นายอภิชาติ กาศโอสถ  กรรมการ
2 .  นางสาวชลลดา กองสุข  กรรมการ
3 .  นางสาวพลอยไพลิน เจือจาน  กรรมการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 15 สิงหาคม 2557                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th