KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 1675/2557
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการงานคืนสู่เหย้า 55 ปี พยาบาล มช.วัตถุประสงค์ :          เนื่องในโอกาสที่คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะครบ 55 ปี การศึกษาพยาบาล และครบ 43 ปี ของการก่อตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ ในปี 2558 นั้น คณะพยาบาลศาสตร์ และสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้กำหนดจัดโครงการประชุมวิชาการ และงานคืนสู่เหย้า “55 ปี พยาบาล มช. : วิจัย นวัตกรรมล้ำหน้า การศึกษาและการปฏิบัติก้าวไกล” ในระหว่างวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ณ คณะพยาบาลศาสตร์ และโรงแรมดิเอ็มเพรส อ.เมือง จ.เชียงใหม่

           เพื่อให้การดำเนินงานจัดประชุมวิชาการ “55 ปี พยาบาล มช.” เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และ มีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 74 วรรค 6 และมาตรา 87 ประกอบกับมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย เชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้เป็น “คณะอนุกรรมการงานคืนสู่เหย้า “55 ปี พยาบาล มช.”” ประกอบด้วย

                 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

รายนาม :
คณะอนุกรรมการดำเนินงาน
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญพิชชา จิตต์ภักดี  รองประธานกรรมการ
 
คณะอนุกรรมการฝ่ายสวัสดิการ
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญพิชชา จิตต์ภักดี  กรรมการ
 
คณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ ทรงคำ  กรรมการและเลขานุการ
 
คณะอนุกรรมการฝ่ายต้อนรับ
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐธยาน์ สุวรรณคฤหาสน์  กรรมการและเลขานุการ
 
คณะอนุกรรมการฝ่ายเหรัญญิก
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์  กรรมการและเลขานุการ
2 .  นางสาวดวงเดือน บุดดา  อนุกรรมการ
 
คณะอนุกรรมการฝ่ายทะเบียน
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชู อนุสาสนนันท์  อนุกรรมการ
 
คณะอนุกรรมการฝ่ายประเมินผล
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่  ประธานกรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.กัลยาณี ตันตรานนท์  อนุกรรมการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 13 สิงหาคม 2557                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th