KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 1677/2557
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายประชุมวิชาการ 55 ปี พยาบาล มช.วัตถุประสงค์ :          เนื่องในโอกาสที่คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะครบ 55 ปี ของการดำเนินการจัดการศึกษาพยาบาล และครบ 43 ปีของการก่อตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ ในปี 2558 นั้น คณะพยาบาลศาสตร์ และสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้กำหนดจัดโครงการประชุมวิชาการ และงานคืนสู่เหย้า "55 ปี พยาบาล มช. : วิจัย นวัตกรรมล้ำหน้า การศึกษาและปฏิบัติการก้าวไกล" ในระหว่างวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 ณ คณะพยาบาลศาสตร์ และโรงแรมดิเอ็มเพลส อ.เมือง จ.เชียงใหม่

          เพื่อให้การดำเนินงานจัดประชุมวิชาการ "55 ปี พยาบาล มช." เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 74 วรรค 6 และมาตรา 87 ประกอบกับมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2551 จึงแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้เป็น “คณะอนุกรรมการดำเนินงานจัดประชุมวิชาการ "55 ปี พยาบาล มช.” " ประกอบด้วย

รายนาม :
คณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ
1 .  รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์  ประธานกรรมการ
2 .  ผศ. ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ์  รองประธานกรรมการ
3 .  ผศ. ดร.อรอนงค์ วิชัยคำ  กรรมการและเลขานุการ
4 .  นางอัมพิกา สุวรรณบุตร  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
5 .  นางสาวชลธิชา สุทธะนะ  อนุกรรมการ
6 .  นางสาวปรัชญาพร เจริญภักดี  อนุกรรมการ
7 .  นางสาวพิมพ์ปวีน์ เชื้อพูล  อนุกรรมการ
8 .  นางสาวศรัญญา ชัยแสง  อนุกรรมการ
9 .  นางอนุสรา ต๊ะพรหม  อนุกรรมการ
 
คณะอนุกรรมการฝ่ายพิจารณาบทคัดย่อ
1 .  ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล  ประธานกรรมการ
2 .  รศ. ดร.วราภรณ์ บุญเชียง  รองประธานกรรมการ
3 .  ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร  กรรมการและเลขานุการ
4 .  รศ. ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช  อนุกรรมการ
5 .  ผศ. ดร.จิราวรรณ ดีเหลือ  อนุกรรมการ
6 .  ผศ. ดร.ชุติมา มีชำนาญ  อนุกรรมการ
7 .  ผศ. ดร.นพมาศ ศรีเพชรวรรณดี  อนุกรรมการ
8 .  ผศ. ดร.บุญพิชชา จิตต์ภักดี  อนุกรรมการ
9 .  ผศ. ดร.รังสิยา นารินทร์  อนุกรรมการ
10 .  ผศ. ดร.วรันธรณ์ จงรุ่งโรจน์สกุล  อนุกรรมการ
11 .  รศ. ดร.อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์  อนุกรรมการ
12 .  ผศ. ดร.อรอนงค์ วิชัยคำ  อนุกรรมการ
13 .  รศ. ดร.กรรณิการ์ กันธะรักษา  ผู้ทรงคุณวุฒิ
14 .  ผศ. ดร.กุลวดี อภิชาติบุตร  ผู้ทรงคุณวุฒิ
15 .  รศ. ดร.ชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์  ผู้ทรงคุณวุฒิ
16 .  ศ. ดร.ดาราวรรณ ต๊ะปินตา  ผู้ทรงคุณวุฒิ
17 .  รศ. ดร.ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล  ผู้ทรงคุณวุฒิ
18 .  รศ. ดร.นัทธมน วุทธานนท์  ผู้ทรงคุณวุฒิ
19 .  รศ.ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์  ผู้ทรงคุณวุฒิ
20 .  รศ. ดร.เรมวล นันท์ศุภวัฒน์  ผู้ทรงคุณวุฒิ
21 .  รศ. ดร.วันชัย เลิศวัฒนวิลาศ  ผู้ทรงคุณวุฒิ
22 .  ศ. ดร.วารุณี ฟองแก้ว  ผู้ทรงคุณวุฒิ
23 .  รศ. ดร.วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร  ผู้ทรงคุณวุฒิ
24 .  ศ. ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม  ผู้ทรงคุณวุฒิ
25 .  ผศ. ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ  ผู้ทรงคุณวุฒิ
26 .  ศ. ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น  ผู้ทรงคุณวุฒิ
27 .  ผศ. ดร.อุษณีย์ จินตะเวช  ผู้ทรงคุณวุฒิ
 
คณะอนุกรรมการฝ่ายนิทรรศการ(งานวิจัย)
1 .  ศ. ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล  ประธานกรรมการ
2 .  รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์  รองประธานกรรมการ
3 .  อ.ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข  กรรมการและเลขานุการ
4 .  ผศ. ดร.ณัฐธยาน์ สุวรรณคฤหาสน์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
5 .  นายกริช ศรีธีระจิตต์  อนุกรรมการ
6 .  ผศ. ดร.กัลยาณี ตันตรานนท์  อนุกรรมการ
7 .  นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ  อนุกรรมการ
8 .  นางสาวชลธิชา สุทธะนะ  อนุกรรมการ
9 .  รศ. ดร.นงค์คราญ วิเศษกุล  อนุกรรมการ
10 .  นางสาวปรัชญาพร เจริญภักดี  อนุกรรมการ
11 .  ว่าที่ร้อยตรีปริญญา คลี่สกุล  อนุกรรมการ
12 .  นางสาวปรีชญากรณ์ ไชยาโส  อนุกรรมการ
13 .  นางสาวพิมพ์ปวีน์ เชื้อพูล  อนุกรรมการ
14 .  นางมณฑิชา ฉัตรเตชะ  อนุกรรมการ
15 .  ผศ. ดร.วราวรรณ อุดมความสุข  อนุกรรมการ
16 .  รศ. ดร.สมใจ ศิระกมล  อนุกรรมการ
17 .  นายสมาน เสาร์แก้ว  อนุกรรมการ
18 .  นางสาวโสภา กรรณสูต  อนุกรรมการ
19 .  นายอดิศักดิ์ พวงสมบัติ  อนุกรรมการ
 
คณะอนุกรรมการฝ่ายนำเสนอผลงานวิจัย/student forum
1 .  ผศ. ดร.ทศพร คำผลศิริ  ประธานอนุกรรมการ
2 .  รศ. ดร.กรรณิการ์ กันธะรักษา  อนุกรรมการ
3 .  ผศ. ดร.กุลวดี อภิชาติบุตร  อนุกรรมการ
4 .  ผศ. ดร.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่  อนุกรรมการ
5 .  ผศ. ดร.จินดารัตน์ ชัยอาจ  อนุกรรมการ
6 .  รศ. ดร.ชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์  อนุกรรมการ
7 .  ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์  อนุกรรมการ
8 .  ผศ. ดร.ณัฐธยาน์ สุวรรณคฤหาสน์  อนุกรรมการ
9 .  ผศ.ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์  อนุกรรมการ
10 .  ผศ. ดร.พิกุล พรพิบูลย์  อนุกรรมการ
11 .  ผศ. ดร.พิกุล พรพิบูลย์  อนุกรรมการ
12 .  รศ. ดร.เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล  อนุกรรมการ
13 .  รศ.วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์  อนุกรรมการ
14 .  รศ. ดร.วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร  อนุกรรมการ
15 .  ผศ. ดร.ศรีพรรณ กันธวัง  อนุกรรมการ
16 .  ผศ. ดร.ศรีมนา นิยมค้า  อนุกรรมการ
17 .  ผศ. ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์  อนุกรรมการ
18 .  ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร  อนุกรรมการ
19 .  อ.ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา  อนุกรรมการ
20 .  ผศ. ดร.อุษณีย์ จินตะเวช  อนุกรรมการ
21 .  รศ. ดร.ประทุม สร้อยวงค์  รองประธานอนุกรรมการ
 
คณะอนุกรรมการฝ่ายเอกสาร
1 .  รศ. ดร.เกสรา ศรีพิชญาการ  ประธานอนุกรรมการ
2 .  นางประกายมาศ เจริญอนุสรณ์  อนุกรรมการ
3 .  นางประไพ อินตา  อนุกรรมการ
4 .  นางสาวมนัสวี ขนอม  อนุกรรมการ
5 .  นางรัชนี ทีปกากร  อนุกรรมการ
6 .  นางสาววรรณพร นามคำ  อนุกรรมการ
7 .  นายอภิชาติ กาศโอสถ  อนุกรรมการ
8 .  นางสาวกาญจณีย์ สุมัชยา  อนุกรรมการและเลขานุการ
9 .  นางสาวชลลดา กองสุข  อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
10 .  รศ. ดร.ฉวี เบาทรวง  รองประธานอนุกรรมการ
 
คณะอนุกรรมการฝ่ายนิทรรศการ(กิจกรรมของคณะและศิษย์เก่า)
1 .  ศ. ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม  ประธานอนุกรรมการ
2 .  นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ  อนุกรรมการ
3 .  นางชัชฎาภรณ์ วิรุฬห์วิริยางกูร  อนุกรรมการ
4 .  ผศ. ดร.ณัฐธยาน์ สุวรรณคฤหาสน์  อนุกรรมการ
5 .  รศ. ดร.เดชา ทำดี  อนุกรรมการ
6 .  ผศ. ดร.ทรียาพรรณ สุภามณี  อนุกรรมการ
7 .  ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล  อนุกรรมการ
8 .  รศ. ดร.นงค์คราญ วิเศษกุล  อนุกรรมการ
9 .  นางนงนุช ไชยยศ  อนุกรรมการ
10 .  นางเบญจพร จุฑาโรจน์  อนุกรรมการ
11 .  ว่าที่ร้อยตรีปริญญา คลี่สกุล  อนุกรรมการ
12 .  ผศ.ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์  อนุกรรมการ
13 .  นางสาวศรัญญา ชัยแสง  อนุกรรมการ
14 .  นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์  อนุกรรมการ
15 .  นางสุภารัตน์ เสมอใจ  อนุกรรมการ
16 .  นางอนุสรา ต๊ะพรหม  อนุกรรมการ
17 .  นางอัมพิกา สุวรรณบุตร  อนุกรรมการ
18 .  อ.ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข  อนุกรรมการและเลขานุการ
19 .  นางสาวนุชนาท สุพรรณอุดม  อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 
คณะอนุกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
1 .  นายกริช ศรีธีระจิตต์  ประธานอนุกรรมการ
2 .  ว่าที่ร้อยตรีปริญญา คลี่สกุล  อนุกรรมการ
3 .  นายไพชยันต์ สุโอชมา  อนุกรรมการ
4 .  นายสมาน เสาร์แก้ว  อนุกรรมการ
5 .  นางสาวโสภา กรรณสูต  อนุกรรมการ
6 .  นายอดิศักดิ์ พวงสมบัติ  อนุกรรมการ
7 .  นายอังคาร กาฬปักษิณ  อนุกรรมการ
8 .  นางสาวปรีชญากรณ์ ไชยาโส  อนุกรรมการและเลขานุการ
9 .  นางมณฑิชา ฉัตรเตชะ  อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 
คณะอนุกรรมการฝ่ายสถานที่
1 .  รศ. ดร.เดชา ทำดี  ประธานอนุกรรมการ
2 .  นายจรัล ใจงาม  อนุกรรมการ
3 .  นายเจริญพร คำป๊อก  อนุกรรมการ
4 .  นายธนดล สุขสัมพันธ์  อนุกรรมการ
5 .  ผศ. ดร.นพมาศ ศรีเพชรวรรณดี  อนุกรรมการ
6 .  ว่าที่ร้อยตรีปริญญา คลี่สกุล  อนุกรรมการ
7 .  นายปรีชา ท้าวอาษา  อนุกรรมการ
8 .  รศ. ดร.พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น  อนุกรรมการ
9 .  อ.ดร.รุจาธร อินทรตุล  อนุกรรมการ
10 .  นายเรวัติ เลิศพฤกษ์  อนุกรรมการ
11 .  ผศ. ดร.วรันธรณ์ จงรุ่งโรจน์สกุล  อนุกรรมการ
12 .  นายสุพล มูลวิไชย  อนุกรรมการ
13 .  นายสุรพล โล่ห์เพ็ชร  อนุกรรมการ
14 .  นายอดิศักดิ์ พวงสมบัติ  อนุกรรมการ
15 .  นายอภิชน สมมิตร  อนุกรรมการ
16 .  นายอดุลย์ สีคำดี  อนุกรรมการและเลขานุการ
17 .  นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ  รองประธานอนุกรรมการ
 
คณะอนุกรรมการฝ่ายพิธีการ และพิธีกร
1 .  ผศ.สุวิท อินทอง  ประธานอนุกรรมการ
2 .  ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล  อนุกรรมการ
3 .  นางสาวภัคจิรา ใจมั่น  อนุกรรมการ
4 .  ผศ. ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์  อนุกรรมการและเลขานุการ
 
คณะอนุกรรมการฝ่ายยานพาหนะ
1 .  นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ  ประธานอนุกรรมการ
2 .  นายนิรันดร์ เสาวมาลย์  อนุกรรมการ
3 .  นายนิวัฒน์ เที่ยงธรรม  อนุกรรมการ
4 .  นายบุญรัตน์ คุณยศยิ่ง  อนุกรรมการ
5 .  นายประพัฒน์ จันต๊ะวงค์  อนุกรรมการ
6 .  นายไพทูลย์ จันที  อนุกรรมการ
7 .  นายมนัส สิทธิเสนา  อนุกรรมการ
8 .  นายสุรศักดิ์ ระฤทธิ์  อนุกรรมการ
9 .  นายสุรัตน์ สิงห์ทร  อนุกรรมการ
10 .  นางจิราภรณ์ คุณวุฒิ  อนุกรรมการและเลขานุการ
 
คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือที่ระลึก
1 .  รศ. ดร.กรรณิการ์ กันธะรักษา  ประธานอนุกรรมการ
2 .  อ.ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข  อนุกรรมการ
3 .  ผศ. ดร.บังอร ศุภวิทิตพัฒนา  อนุกรรมการ
4 .  ว่าที่ร้อยตรีปริญญา คลี่สกุล  อนุกรรมการ
5 .  รศ.อำไพ จารุวัชรพาณิชกุล  อนุกรรมการ
6 .  รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์  อนุกรรมการและเลขานุการ
7 .  นางประไพ อินตา  อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 
คณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1 .  อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  ประธานอนุกรรมการ
2 .  นายกริช ศรีธีระจิตต์  อนุกรรมการ
3 .  นางสาวชลธิชา สุทธะนะ  อนุกรรมการ
4 .  นางสาวธัญพร ก้อยชูสกุล  อนุกรรมการ
5 .  รศ. ดร.นัทธมน วุทธานนท์  อนุกรรมการ
6 .  ผศ. ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์  อนุกรรมการ
7 .  นางสาวปรีชญากรณ์ ไชยาโส  อนุกรรมการ
8 .  นางมณฑิชา ฉัตรเตชะ  อนุกรรมการ
9 .  ผศ. ดร.วันเพ็ญ ทรงคำ  อนุกรรมการ
10 .  ผศ. ดร.สุจิตรา ชัยวุฒิ  อนุกรรมการ
11 .  นางสุภารัตน์ เสมอใจ  อนุกรรมการ
12 .  นายประยูร หล้ามูล  อนุกรรมการและเลขานุการ
13 .  นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ  อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 
คณะอนุกรรมการฝ่ายสวัสดิการ
1 .  ผศ. ดร.ประพิมพ์ พุทธิรักษ์กุล  ประธานอนุกรรมการ
2 .  ผศ. ดร.ชุติมา มีชำนาญ  อนุกรรมการ
3 .  ผศ. ดร.ณัฐธยาน์ สุวรรณคฤหาสน์  อนุกรรมการ
4 .  ผศ. ดร.วรันธรณ์ จงรุ่งโรจน์สกุล  อนุกรรมการ
5 .  นายอภิชาติ กาศโอสถ  อนุกรรมการ
6 .  อ.ดร.รุจาธร อินทรตุล  อนุกรรมการและเลขานุการ
7 .  ผศ. ดร.นพมาศ ศรีเพชรวรรณดี  อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 
คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดทำวิดีทัศน์
1 .  รศ. ดร.ประทุม สร้อยวงค์  ประธานอนุกรรมการ
2 .  ผศ.ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์  อนุกรรมการ
3 .  ผศ. ดร.วันเพ็ญ ทรงคำ  อนุกรรมการ
4 .  ผศ. ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ  อนุกรรมการ
5 .  นายอดิศักดิ์ พวงสมบัติ  อนุกรรมการ
6 .  นางสาวธันยาภรณ์ เหลี่ยวตระกูล  อนุกรรมการและเลขานุการ
 
คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดหารายได้และจัดทำของที่ระลึก
1 .  รศ.มาลี เอื้ออำนวย  ประธานอนุกรรมการ
2 .  รศ.ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์  อนุกรรมการ
3 .  นางประไพ อินตา  อนุกรรมการและเลขานุการ
 
คณะอนุกรรมการฝ่ายเหรัญญิก
1 .  ผศ. ดร.กนกพร สุคำวัง  ประธานอนุกรรมการ
2 .  รศ.ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์  ประธานอนุกรรมการ
3 .  นางสาวณัฐสุดา เลิศภิญโญวงศ์  อนุกรรมการ
4 .  นางสาวพรธิดา คำมงคล  อนุกรรมการ
5 .  นายสมศักดิ์ ใหม่ศรี  อนุกรรมการ
6 .  นางสาวชนิดา ต้นพิพัฒน์  อนุกรรมการและเลขานุการ
7 .  นางวันทนีย์ แซ่ก้วย  อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
8 .  นางลำจวน โล่ห์เพ็ชร  รองประธานอนุกรรมการ
 
คณะอนุกรรมการฝ่ายต้อนรับ
1 .  ศ. ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น  ประธานอนุกรรมการ
2 .  ผศ. ดร.กนกพร สุคำวัง  อนุกรรมการ
3 .  นางกมลชนก กาวิล  อนุกรรมการ
4 .  นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์  อนุกรรมการ
5 .  รศ. ดร.กรรณิการ์ กันธะรักษา  อนุกรรมการ
6 .  อ.ดร.กาญจนา ธานะ  อนุกรรมการ
7 .  ผศ. ดร.คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง  อนุกรรมการ
8 .  นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ  อนุกรรมการ
9 .  รศ. ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช  อนุกรรมการ
10 .  ผศ. ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข  อนุกรรมการ
11 .  ผศ. ดร.ชุติมา มีชำนาญ  อนุกรรมการ
12 .  รศ. ดร.เดชา ทำดี  อนุกรรมการ
13 .  นางธัญญลักษณ์ นนทรีย์  อนุกรรมการ
14 .  อ.ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข  อนุกรรมการ
15 .  ผศ. ดร.นพมาศ ศรีเพชรวรรณดี  อนุกรรมการ
16 .  นางนภัทร์ธมณฑ์ งามวิไลรัฐ  อนุกรรมการ
17 .  นางสาวนิศาชล รักสกุล  อนุกรรมการ
18 .  ผศ. ดร.บังอร ศุภวิทิตพัฒนา  อนุกรรมการ
19 .  ผศ.ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์  อนุกรรมการ
20 .  รศ.ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์  อนุกรรมการ
21 .  ผศ. ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ์  อนุกรรมการ
22 .  รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์  อนุกรรมการ
23 .  ผศ. ดร.พิกุล พรพิบูลย์  อนุกรรมการ
24 .  รศ. ดร.พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น  อนุกรรมการ
25 .  นางสาวภัคจิรา ใจมั่น  อนุกรรมการ
26 .  นางสาวมนัสวี ขนอม  อนุกรรมการ
27 .  อ.ดร.รุจาธร อินทรตุล  อนุกรรมการ
28 .  รศ. ดร.เรมวล นันท์ศุภวัฒน์  อนุกรรมการ
29 .  นางลำจวน โล่ห์เพ็ชร  อนุกรรมการ
30 .  รศ. ดร.ลินจง โปธิบาล  อนุกรรมการ
31 .  ผศ. ดร.วรันธรณ์ จงรุ่งโรจน์สกุล  อนุกรรมการ
32 .  รศ. ดร.วราภรณ์ บุญเชียง  อนุกรรมการ
33 .  นางสาวศรัญญา ชัยแสง  อนุกรรมการ
34 .  ผศ. ดร.ศรีมนา นิยมค้า  อนุกรรมการ
35 .  รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา  อนุกรรมการ
36 .  นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์  อนุกรรมการ
37 .  รศ. ดร.สมใจ ศิระกมล  อนุกรรมการ
38 .  ผศ. ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์  อนุกรรมการ
39 .  อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  อนุกรรมการ
40 .  ผศ.สุธาทิพย์ อุปลาบัติ  อนุกรรมการ
41 .  ผศ. ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ  อนุกรรมการ
42 .  นายอภิชาติ กาศโอสถ  อนุกรรมการ
43 .  รศ. ดร.อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์  อนุกรรมการ
44 .  ผศ. ดร.อรอนงค์ วิชัยคำ  อนุกรรมการ
45 .  ผศ. ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์  อนุกรรมการ
46 .  นางสาวชุติญาภัค มีพงษ์  อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 
คณะอนุกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
1 .  ผศ. ดร.บุญพิชชา จิตต์ภักดี  ประธานอนุกรรมการ
2 .  นางปุณณภา วิริยะ  อนุกรรมการ
3 .  นางวรากร กันทะโย  อนุกรรมการ
4 .  รศ. ดร.สมใจ ศิระกมล  อนุกรรมการ
5 .  นางอัมพิกา สุวรรณบุตร  อนุกรรมการ
6 .  นางสาวพลอยไพลิน เจือจาน  อนุกรรมการและเลขานุการ
7 .  ผศ. ดร.กุลวดี อภิชาติบุตร  รองประธานอนุกรรมการ
 
คณะอนุกรรมการฝ่ายประเมินผล
1 .  รศ. ดร.เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล  ประธานอนุกรรมการ
2 .  ผศ. ดร.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่  อนุกรรมการ
3 .  ผศ. ดร.บังอร ศุภวิทิตพัฒนา  อนุกรรมการ
4 .  ผศ. ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์  อนุกรรมการ
5 .  นางสาวพลอยไพลิน เจือจาน  อนุกรรมการและเลขานุการ
 
คณะอนุกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
1 .  ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร  ประธานอนุกรรมการ
2 .  ผศ.จริยาพร ศรีสว่าง  อนุกรรมการ
3 .  นางสาวชลลดา กองสุข  อนุกรรมการ
4 .  ผศ. ดร.ชุติมา มีชำนาญ  อนุกรรมการ
5 .  นางดรุณี กุณฑลบุตร  อนุกรรมการ
6 .  อ.ธนพรรณ จรรยาศิริ  อนุกรรมการ
7 .  นางธีระนุช กิจสวัสดิ์ไพบูลย์  อนุกรรมการ
8 .  ผศ. ดร.นพมาศ ศรีเพชรวรรณดี  อนุกรรมการ
9 .  นางประกายจันทร์ หอมคล้าย  อนุกรรมการ
10 .  นางประกายจันทร์ หอมคล้าย  อนุกรรมการ
11 .  นางประกายมาศ เจริญอนุสรณ์  อนุกรรมการ
12 .  นางประไพ อินตา  อนุกรรมการ
13 .  นางสาวพัชรี อยู่แย้ม  อนุกรรมการ
14 .  นางพิศมัย บุญยัง  อนุกรรมการ
15 .  อ.ดร.รุจาธร อินทรตุล  อนุกรรมการ
16 .  ผศ. ดร.วรันธรณ์ จงรุ่งโรจน์สกุล  อนุกรรมการ
17 .  นางวินีรัตน์ สมโน  อนุกรรมการ
18 .  นางสมพร ใจสูง  อนุกรรมการ
19 .  นางสาววรรณพร นามคำ  อนุกรรมการและเลขานุการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 13 สิงหาคม 2557                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th