KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 1719/2557
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการงานจัดโครงการจัดเวทีเพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อขับเคลื่อนสู่บทบาทพยาบาลในการสร้างเสริมสุขภาพ(เพิ่มเติม)วัตถุประสงค์ :           ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 1652/2557 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดโครงการจัดเวทีเพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อขับเคลื่อนสู่บทบาทของพยาบาลในการสร้างเสริมสุขภาพ ในวันที่ 25-27 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมเซ็นทารา นั้น

           เพื่อให้การดำเนินงานการจัดโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมี ประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการดำเนินงานจัดโครงการจัดเวทีเพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อขับเคลื่อนสู่บทบาทพยาบาลในการสร้างเสริมสุขภาพ (เพิ่มเติม)” ประกอบด้วย

                ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

รายนาม :
กรรมการฝ่ายเหรัญญิก
1 .  นางสาวศรัญญา ชัยแสง  กรรมการ
2 .  นางลำจวน โล่ห์เพ็ชร  กรรมการ
3 .  นายสมศักดิ์ ใหม่ศรี  กรรมการ
4 .  นางสาวพรธิดา คำมงคล  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายวิชาการ
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.กุลวดี อภิชาติบุตร  กรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์  กรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอนงค์ วิชัยคำ  กรรมการ
4 .  รองศาสตราจารย์ ดร.อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์  กรรมการ
5 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล  กรรมการ
6 .  รองศาสตราจารย์ ดร.สมใจ ศิระกมล  กรรมการ
7 .  นางสาววิไลพรรณ ใจวิไล  กรรมการ
8 .  นางสาวมัลลิกา อุดมสิน  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายพิธีกรและพิธีการ
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์  กรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ประทุม สร้อยวงค์  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1 .  นางสาวศรัญญา ชัยแสง  กรรมการ
2 .  นางสาวชลธิชา สุทธะนะ  กรรมการ
3 .  นางสาวพิมพ์ปวีน์ เชื้อพูล  กรรมการ
4 .  นางอัมพิกา สุวรรณบุตร  กรรมการ
5 .  นางสาวปรัชญาพร เจริญภักดี  กรรมการ
6 .  ว่าที่ร้อยตรีปริญญา คลี่สกุล  กรรมการ
7 .  นายอดิศักดิ์ พวงสมบัติ  กรรมการ
8 .  นางสาวโสภา กรรณสูต  กรรมการ
9 .  นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายลงทะเบียน จัดทำป้าย และประเมินผล
1 .  นางสาวศรัญญา ชัยแสง  กรรมการ
2 .  นางสาวชลธิชา สุทธะนะ  กรรมการ
3 .  นางสาวพิมพ์ปวีน์ เชื้อพูล  กรรมการ
4 .  นางอัมพิกา สุวรรณบุตร  กรรมการ
5 .  นางสาวปรัชญาพร เจริญภักดี  กรรมการ
6 .  นางสาวนุศร จิตวิชา  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายต้อนรับ
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุธาทิพย์ อุปลาบัติ  กรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์  กรรมการ
3 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
4 .  นางสาวพิมพ์ปวีน์ เชื้อพูล  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายสถานที่ โสตทัศนูปกรณ์ และยานพาหนะ
1 .  นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ  กรรมการ
2 .  นายสุรพล โล่ห์เพ็ชร  กรรมการ
3 .  นายอดุลย์ สีคำดี  กรรมการ
4 .  นายเรวัติ เลิศพฤกษ์  กรรมการ
5 .  นายกริช ศรีธีระจิตต์  กรรมการ
6 .  นางสาวโสภา กรรณสูต  กรรมการ
7 .  ว่าที่ร้อยตรีปริญญา คลี่สกุล  กรรมการ
8 .  นายสมาน เสาร์แก้ว  กรรมการ
9 .  นายอดิศักดิ์ พวงสมบัติ  กรรมการ
10 .  นางสาวปรีชญากรณ์ ไชยาโส  กรรมการ
11 .  นายไพชยันต์ สุโอชมา  กรรมการ
12 .  นางมณฑิชา ฉัตรเตชะ  กรรมการ
13 .  นายอังคาร กาฬปักษิณ  กรรมการ
14 .  นายสุรัตน์ สิงห์ทร  กรรมการ
15 .  นายนิรันดร์ เสาวมาลย์  กรรมการ
16 .  นายสุรศักดิ์ ระฤทธิ์  กรรมการ
17 .  นายไพทูลย์ จันที  กรรมการ
18 .  นายมนัส สิทธิเสนา  กรรมการ
19 .  นายนิวัฒน์ เที่ยงธรรม  กรรมการ
20 .  นายบุญรัตน์ คุณยศยิ่ง  กรรมการ
21 .  นายประพัฒน์ จันต๊ะวงค์  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายอาหาร
1 .  นางสาวศรัญญา ชัยแสง  กรรมการ
2 .  นางสาวชลธิชา สุทธะนะ  กรรมการ
3 .  นางสาวพิมพ์ปวีน์ เชื้อพูล  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายจัดหาทุน
1 .  นางสาวศรัญญา ชัยแสง  กรรมการ
2 .  นางอัมพิกา สุวรรณบุตร  กรรมการ
3 .  นางสาวปรัชญาพร เจริญภักดี  กรรมการ
 


หน้าที่ :ฝ่ายเหรัญญิกทำหน้าที่
1. สำรองเงินจ่ายในการจัดประชุมวิชาการ
2. ดูแลการเบิก-จ่ายเงิน และตรวจหลักฐานการเบิกจ่ายให้ถูกต้องตามระเบียบ
3. จัดทำรายการใช้จ่ายเงิน และรายงานค่าใช้จ่ายให้มหาวิทยาลัยทราบ
4. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายวิชาการทำหน้าที่
1. จัดเตรียมโครงการประชุมวิชาการ
2. จัดทำกำหนดการประชุมร่วมกับประธาน และรองประธาน
3. จัดเตรียมการขอหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง (CNEU)
4. ติดต่อวิทยากร, ขอเอกสารประกอบการประชุมจากวิทยากร
5. จัดทำป้ายชื่อประธาน วิทยากร
6. จัดทำวุฒิบัตรสำหรับวิทยากรและผู้เข้าร่วมประชุม
7. จัดเตรียมเอกสารประกอบการบรรยายในการประชุม
8. ดำเนินการรวบรวมข้อมูลในการประชุมวิชาการ
9. จัดเตรียมความพร้อมและอำนวยความสะดวกในการประชุม
10. บันทึกหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง (CNEU) ในระบบ
11. สรุปผลการประชุมและรายงานต่อคณะกรรมการดำเนินการประชุม
12. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายพิธีกรและพิธีการทำหน้าที่
1. ดำเนินการในพิธีเปิดและพิธีปิดการประชุม
2. จัดเตรียมของที่ระลึกแก่วิทยากร
3. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ทำหน้าที่
1. จัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์แจ้งสมาชิกและหน่วยงานต่างๆ
2. ติดตามจำนวนผู้เข้าประชุมเป็นระยะเพื่อปรับแผนประชุม
3. จัดทำโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ติดตามสถานที่สำคัญ
4. ประชาสัมพันธ์โครงการผ่าน website/ข่าวสารของคณะฯ มหาวิทยาลัย
5. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายลงทะเบียน จัดทำป้าย และประเมินผล ทำหน้าที่
1. รับลงทะเบียนล่วงหน้าและวันประชุม
2. รวบรวมรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม เตรียมรายชื่อสำหรับจัดทำใบลงทะเบียน
3. จัดเตรียมเอกสารสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม
4. ประจำโต๊ะลงทะเบียนหน้าห้องประชุม รับลงทะเบียน แจกป้ายชื่อและกระเป๋า
5. สรุปผลการลงทะเบียน
6. จัดทำแบบประเมินผลและรวบรวมผลการประเมิน
7. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายต้อนรับทำหน้าที่
1. ให้การต้อนรับวิทยากรและผู้เข้าร่วมประชุม
2. ประสานงานเรื่องการเดินทางและที่พักของวิทยากร
3. ประสานงานกับฝ่ายสถานที่ฯ และฝ่ายเลขาฯ ในการจัดรถรับส่งวิทยากรที่สนามบิน-โรงแรม-สถานที่ประชุม-ร้านอาหารที่เลี้ยงรับรอง
4. ดูแลอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับวิทยากร
5. จัดเตรียมและประสานงานกับนักศึกษาช่วยในห้องประชุม
6. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายสถานที่ โสตทัศนูปกรณ์ และยานพาหนะ ทำหน้าที่
1. ติดต่อโรงแรมและสถานที่จัดประชุม
2. จัดเตรียมสถานที่ เวทีตามความต้องการของวิทยากร
3. ประสานงานการขอใช้ห้องประชุม ดูแลเรื่องอุปกรณ์ในห้องที่ใช้ประชุมทุกห้อง Projectors ไมโครโฟน Notebook และจอ LCD ของแต่ละห้อง
4. จัดเตรียมโสตทัศนูปกรณ์ที่ใช้ในการจัดประชุมวิชาการให้ครบถ้วน
5. บันทึกภาพกิจกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องทั้งงานประชุมวิชาการ
6. ดูแลเรื่องรายการอาหารกลางวัน อาหารว่าง และเครื่องดื่มสำหรับวิทยากร และผู้เข้าร่วมประชุม

7. จัดเตรียมรถรับ-ส่งวิทยากร และผู้เข้าร่วมประชุม
8. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายอาหารทำหน้าที่
1. ดูแลเรื่องรายการอาหารกลางวัน อาหารว่าง และเครื่องดื่มสำหรับวิทยากร และผู้เข้าร่วมประชุม
2. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายจัดหาทุนทำหน้าที่
1. ประสานงานติดต่อกับหน่วยงาน/องค์กรต่างๆ เพื่อขอรับการสนับสนุนการจัดประชุม


สั่ง ณ วันที่ : 21 สิงหาคม 2557                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th