KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 1762/2557
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา (เพิ่มเติม)วัตถุประสงค์ :          ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 106/2557 ลงวันที่ 27 มกราคม 2557 และคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 1305/2557 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมพัฒนานักศึกษา โดยมีวาระการดำเนินงาน 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2557 นั้น

          เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 74 วรรค ๖ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงแต่งตั้ง อาจารย์ ดร.ชมพูนุท ศรีรัตน์ เป็นคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา (เพิ่มเติม)

                ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

รายนาม :
แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา (เพิ่มเติม)
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชมพูนุท ศรีรัตน์  กรรมการ
 


หน้าที่ :ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ดังนี้
1. วางแผน และดำเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อพัฒนานักศึกษาทุกชั้นปี
2. ประสานงานกับฝ่ายวิชาการ และอาจารย์ที่ปรึกษา
3. เป็นที่ปรึกษาของกรรมการชั้นปีนักศึกษา เกี่ยวกับปัญหาต่าง ๆ ของนักศึกษาโดยส่วนรวม
4. ประสานงานกับนักศึกษาให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมของคณะ
5. สร้างความอบอุ่น และความคุ้นเคย ตลอดจนสร้างความสามัคคีภายในกลุ่มนักศึกษา
6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สั่ง ณ วันที่ : 27 สิงหาคม 2557                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th