KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 1850/2557
เรื่อง เปลี่ยนแปลงประธานกรรมการศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาลเฉพาะทาง (ศูนย์วิจัยทางการผดุงครรภ์)วัตถุประสงค์ :     ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 750/2556 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2556 เรื่อง เปลี่ยนแปลงประธานกรรมการศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาลเฉพาะทาง (ศูนย์วิจัยทางการผดุงครรภ์) จาก รองศาสตราจารย์ ดร.ฉวี เบาทรวง เป็น รองศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ กันธะรักษา นั้น

     เพื่อให้การบริหารงานของศูนย์วิจัยทางการผดุงครรภ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 74 วรรค ๖ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงขอเปลี่ยนแปลงประธานกรรมการศูนย์วิจัยทางการผดุงครรภ์ จาก รองศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ กันธะรักษา เป็น รองศาสตราจารย์ ดร.เกสรา ศรีพิชญาการ

        ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

รายนาม :
ประธานกรรมการศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาลเฉพาะทาง (ศูนย์วิจัยทางการผดุงครรภ์)
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.เกสรา ศรีพิชญาการ  กรรมการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 19 กันยายน 2557                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th