KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 1797/2557
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการออกข้อสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนใบอณุญาตประกอบวิชาชีพวัตถุประสงค์ :          ด้วย สภาการพยาบาล ได้ขอให้คณะพยาบาลศาสตร์ มีส่วนร่วมในการออกข้อสอบเพื่อใช้ในการสอบความรู้ จำนวน 8 รายวิชา รายวิชาละ 2 ชุด โดยเป็นข้อสอบประเภทเลือกตอบ 4 ตัวเลือก และวัดความรู้ระดับนำไปใช้ทางการพยาบาล และส่งให้สภาการพยาบาล ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมานั้น

          เพื่อให้การดำเนินงานการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ มีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการออกข้อสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ” ประกอบด้วย

                ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2557 เป็นต้นไป

รายนาม :
วิชาการพยาบาลมารดาและทารก (รหัสวิชา 1102)
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ กันธะรักษา  กรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ฉวี เบาทรวง  กรรมการ
3 .  รองศาสตราจารย์ ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์  กรรมการ
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บังอร ศุภวิทิตพัฒนา  กรรมการ
5 .  อาจารย์ ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข  กรรมการ
6 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราวรรณ ดีเหลือ  กรรมการ
 
วิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น (รหัสวิชา 1103)
1 .  รองศาสตราจารย์ มาลี เอื้ออำนวย  กรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร  กรรมการ
3 .  รองศาสตราจารย์ ดร.พัชราภรณ์ อารีย์  กรรมการ
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีพรรณ กันธวัง  กรรมการ
5 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์ จินตะเวช  กรรมการ
6 .  รองศาสตราจารย์ สุธิศา ล่ามช้าง  กรรมการ
7 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีมนา นิยมค้า  กรรมการ
8 .  รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาศ โชติบาง  กรรมการ
9 .  รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น  กรรมการ
10 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐณิชา ศรีบุณยวัฒน  กรรมการ
 
วิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ (รหัสวิชา 1104)
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดารัตน์ ชัยอาจ  กรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่  กรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิตยา ภิญโญคำ  กรรมการ
4 .  รองศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช  กรรมการ
5 .  รองศาสตราจารย์ ดร.นัทธมน วุทธานนท์  กรรมการ
6 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ ไชยสุรินทร์  กรรมการ
7 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์  กรรมการ
8 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชมพูนุท ศรีรัตน์  กรรมการ
 
วิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ (รหัสวิชา 1105)
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงฤดี ลาศุขะ  กรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย  กรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทศพร คำผลศิริ  กรรมการ
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐธยาน์ สุวรรณคฤหาสน์  กรรมการ
 
วิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์ (รหัสวิชา 1106)
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์  กรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์  กรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุวิท อินทอง  กรรมการ
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรนุช กิตสัมบันท์  กรรมการ
5 .  อาจารย์ สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  กรรมการ
 
วิชาการพยาบาลอนามัยชุมชนและการรักษาขั้นต้น (รหัสวิชา 1107)
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.อะเคื้อ อุณหเลขกะ  กรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพิมพ์ พุทธิรักษ์กุล  กรรมการ
3 .  รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพร ศุทธากรณ์  กรรมการ
4 .  รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ บุญเชียง  กรรมการ
5 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา  กรรมการ
6 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร  กรรมการ
7 .  รองศาสตราจารย์ วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์  กรรมการ
8 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล  กรรมการ
9 .  รองศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ ทรงคำ  กรรมการ
10 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสิยา นารินทร์  กรรมการ
11 .  รองศาสตราจารย์ ดร.กัลยาณี ตันตรานนท์  กรรมการ
12 .  อาจารย์ ธนพรรณ จรรยาศิริ  กรรมการ
 
วิชากฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพฯ (รหัสวิชา 1108)
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุพิศ รุ่งเรืองศรี  กรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอนงค์ วิชัยคำ  กรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญพิชชา จิตต์ภักดี  กรรมการ
4 .  รองศาสตราจารย์ ดร.สมใจ ศิระกมล  กรรมการ
5 .  รองศาสตราจารย์ ดร.กุลวดี อภิชาติบุตร  กรรมการ
6 .  รองศาสตราจารย์ ดร.อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์  กรรมการ
7 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาภา แสนหลวง  กรรมการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 5 กันยายน 2557                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th