KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 2267/2557
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2557วัตถุประสงค์ :       ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 608/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการกีฬา คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2556 - 2558 มีวาระการดำเนินงาน 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2556 นั้น ซึ่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประจำปี 2557 ในระหว่างเดือนพฤศจิกายน – เดือนธันวาคม 2557 จำนวน 17 ชนิดกีฬา และกำหนดการแข่งขันกีฬาสปอร์ตเดย์ ในวันเสาร์ที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นั้น

        เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2557” ประกอบด้วยรายนาม :
คณะอนุกรรมการฝ่ายกองเชียร์ ขบวนพาเหรด และเชียร์ลีดเดอร์
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์  ที่ปรึกษา
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่  ประธานอนุกรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรันธรณ์ จงรุ่งโรจน์สกุล  อนุกรรมการ
4 .  นางสาวกิรณา เค้าฉลองเคียง  อนุกรรมการ
5 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา มีชำนาญ  อนุกรรมการ
6 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพมาศ ศรีเพชรวรรณดี  อนุกรรมการ
7 .  นางสาวมนัสวี ขนอม  อนุกรรมการ
8 .  นายอภิชาติ กาศโอสถ  อนุกรรมการ
9 .  นางสาวนิศาชล รักสกุล  อนุกรรมการ
10 .  นายสมศักดิ์ ใหม่ศรี  อนุกรรมการ
11 .  นางรัชนี ทีปกากร  อนุกรรมการ
12 .  นางสุภารัตน์ เสมอใจ  อนุกรรมการ
13 .  นางสาวจตุพร คุณยศยิ่ง  อนุกรรมการและเลขานุการ
 
คณะอนุกรรมการฝ่ายสถานที่
1 .  นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ  ประธานอนุกรรมการ
2 .  นายสุรพล โล่ห์เพ็ชร  อนุกรรมการ
3 .  นายจรัล ใจงาม  อนุกรรมการ
4 .  นายเจริญพร คำป๊อก  อนุกรรมการ
5 .  นายปรีชา ท้าวอาษา  อนุกรรมการ
6 .  นายสุพล มูลวิไชย  อนุกรรมการ
7 .  นายธนดล สุขสัมพันธ์  อนุกรรมการ
8 .  นายเรวัติ เลิศพฤกษ์  อนุกรรมการ
9 .  นายอดุลย์ สีคำดี  อนุกรรมการ
 
คณะอนุกรรมการฝ่ายยานพาหนะ
1 .  นายสุรัตน์ สิงห์ทร  ประธานอนุกรรมการ
2 .  นายบุญรัตน์ คุณยศยิ่ง  อนุกรรมการ
3 .  นายนิรันดร์ เสาวมาลย์  อนุกรรมการ
4 .  นายมนัส สิทธิเสนา  อนุกรรมการ
5 .  นายประพัฒน์ จันต๊ะวงค์  อนุกรรมการ
6 .  นายไพทูลย์ จันที  อนุกรรมการ
7 .  นายสุรศักดิ์ ระฤทธิ์  อนุกรรมการและเลขานุการ
 
คณะอนุกรรมการฝ่ายสวัสดิการ
1 .  นางเบญจวรรณ มูละจงกล  ประธานอนุกรรมการ
2 .  นางสมพิศ สุพรศิลป์  อนุกรรมการ
3 .  นางปราณี จิตตาดู  อนุกรรมการ
4 .  นางประกายจันทร์ หอมคล้าย  อนุกรรมการ
5 .  นางนงคราญ สิทธิกรสกุล  อนุกรรมการ
6 .  นางสาวสายทอง คำป้อ  อนุกรรมการ
7 .  นางสาววัชรี นาคะป่า  อนุกรรมการและเลขานุการ
 
คณะอนุกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
1 .  นายกริช ศรีธีระจิตต์  ประธานอนุกรรมการ
2 .  นางสาวโสภา กรรณสูต  อนุกรรมการ
3 .  ว่าที่ร้อยตรีปริญญา คลี่สกุล  อนุกรรมการ
4 .  นายอดิศักดิ์ พวงสมบัติ  อนุกรรมการ
5 .  นายสมาน เสาร์แก้ว  อนุกรรมการและเลขานุการ
 
คณะอนุกรรมการฝ่ายกรีฑา
1 .  นางวรากร กันทะโย  ประธานอนุกรรมการ
2 .  นางธัญญลักษณ์ นนทรีย์  อนุกรรมการ
3 .  นางสาวชุติญาภัค วิเศษศรี  อนุกรรมการ
4 .  นางประไพ อินตา  อนุกรรมการและเลขานุการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 15 ธันวาคม 2557                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th