KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 2326/2557
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ หน่วยสาธิตการสร้างเสริมสุขภาพเด็กเล็ก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่วัตถุประสงค์ :          ตามที่คณะพยาบาลศาสตร์ ได้อนุมัติให้หน่วยสาธิตการสร้างเสริมสุขภาพเด็กเล็ก จัดทำโครงการงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ให้แก่เด็กที่มารับบริการ ในวันที่ 26 ธันวาคม ๒๕๕7 ณ คณะพยาบาลศาสตร์ นั้น

           เพื่อให้การดำเนินงานจัดโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๐ และมาตรา ๗๔ วรรค ๖ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการโครงการงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ หน่วยสาธิตการสร้างเสริมสุขภาพเด็กเล็ก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” ประกอบด้วย

           ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

รายนาม :
คณะกรรมการโครงการงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ หน่วยสาธิตฯ
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น  ที่ปรึกษา
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น  ที่ปรึกษา
3 .  นางสมจิต เกียรติวัฒนเจริญ  ประธานกรรมการ
4 .  นางนพวรรณ รัตนดำรงอักษร  กรรมการและเลขานุการ
 
กรรมการฝ่ายพิธีการ
1 .  นางธันวรัตน์ สร้อยนาค  กรรมการ
2 .  นางเสาวณีย์ ชาติรักษา  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายกิจกรรมและการแสดง
1 .  นางศรีเพ็ญ สิงห์แก้ว  กรรมการ
2 .  นางจิตราภรณ์ ใจปวน  กรรมการ
3 .  นางเสาวณีย์ ชาติรักษา  กรรมการ
4 .  นางสาวนงลักษณ์ เวชการ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและประเมินผล
1 .  นางเกศรินทร์ แก้ววงศ์  กรรมการ
2 .  นางจันทร์ฉาย ธงงาม  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายของขวัญและของรางวัล
1 .  นางอนุรักษ์ นามวงค์  กรรมการ
2 .  นางเยี่ยมลักษณ์ เชื้อชูม  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายอาหารว่างและเครื่องดื่ม
1 .  นางวาสนา อ่ำแก้ว  กรรมการ
2 .  นางสาวสังวาลย์ บุญมา  กรรมการ
3 .  นางสาวสายทอง บุญเรือง  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1 .  นางพิมพ์พร ทรัพย์เหม  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
1 .  ว่าที่ร้อยตรีปริญญา คลี่สกุล  กรรมการ
2 .  นายสมาน เสาร์แก้ว  กรรมการ
3 .  นางสาวโสภา กรรณสูต  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายสถานที่
1 .  นายสุรพล โล่ห์เพ็ชร  กรรมการ
2 .  นางยุพิน ตามูล  กรรมการ
3 .  นางศรีเพ็ญ สิงห์แก้ว  กรรมการ
4 .  นางจันทร์ฉาย ธงงาม  กรรมการ
5 .  นางเกศรินทร์ แก้ววงศ์  กรรมการ
6 .  นางสาวสายทอง บุญเรือง  กรรมการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 25 ธันวาคม 2557                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th