KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 2318/2557
เรื่อง เปลี่ยนแปลงคณะทำงานการบริหารความเสี่ยงด้านการผลิตบัณฑิตวัตถุประสงค์ :          ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ที่ 006/2556 ลงวันที่ 4 มกราคม พ.ศ.2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ และคำสั่งที่ 630/2556 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2556 เรื่อง เปลี่ยนแปลงคณะทำงานการบริหารความเสี่ยงด้านการผลิตบัณฑิต นั้น

          เนื่องด้วย งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ได้ปรับโครงสร้างหน่วยงาน ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ที่ 1959/2557 ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2557 เรื่อง ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งให้บุคคลปฏิบัติงานในตำแหน่งหัวหน้าหน่วยปริญญาตรีและหัวหน้าหน่วยบัณฑิตศึกษาของงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา สำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2551 จึงขอยกเลิกคณะทำงานการบริหารความเสี่ยงด้านการผลิตบัณฑิตและแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะทำงานการบริหารความเสี่ยงด้านการผลิตบัณฑิต” ประกอบด้วย

                นอกนั้นให้เป็นไปตามคำสั่งเดิมทุกประการ

                    ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

รายนาม :
คณะทำงานการบริหารความเสี่ยงด้านการผลิตบัณฑิต
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์  ประธานคณะทำงาน
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุธาทิพย์ อุปลาบัติ  รองประธานคณะทำงาน
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ  รองประธานคณะทำงาน
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์  คณะทำงาน
5 .  รองศาสตราจารย์ ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์  คณะทำงาน
6 .  นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์  คณะทำงาน
7 .  นายอภิชน สมมิตร  คณะทำงาน
8 .  นางสาวนุชนาท สุพรรณอุดม  คณะทำงานและเลขานุการ
9 .  นางเบญจพร จุฑาโรจน์  คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 24 ธันวาคม 2557                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th