KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 003/2558
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดโครงการงานสานสัมพันธ์สร้างสุขร่วมกันรับขวัญปีใหม่:Together for Happy New Yearวัตถุประสงค์ :          ด้วยที่ประชุมอาจารย์และบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์ สมัยที่ 3/ 2556-2558 ร่วมกับสโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะจัดโครงการงานสานสัมพันธ์ สร้างสุขร่วมกันรับขวัญปีใหม่:Together for Happy New Year ในวันศุกร์ที่ 9 มกราคม 2558 เ วลา 16.30-21.00 น. ณ สนามกีฬาหลังหอพักนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นั้น

           เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงขอแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น“คณะกรรมการดำเนินการจัดโครงการงานสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา” ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
2 .  ศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น  ที่ปรึกษา
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุธาทิพย์ อุปลาบัติ  ที่ปรึกษา
4 .  อาจารย์ สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  ที่ปรึกษา
5 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร สุคำวัง  ประธานกรรมการ
6 .  ศาสตราจารย์ ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล  รองประธานกรรมการ
7 .  นางกมลชนก กาวิล  รองประธานกรรมการ
8 .  นายสมศักดิ์ ใหม่ศรี  รองประธานกรรมการ
9 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐธยาน์ สุวรรณคฤหาสน์  กรรมการและเลขานุการ
10 .  นายประสิทธิ์ เมืองมูล  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 
กรรมการฝ่ายเหรัญญิก
1 .  นางลำจวน โล่ห์เพ็ชร  กรรมการ
2 .  นายสมศักดิ์ ใหม่ศรี  กรรมการ
3 .  นางสาวพรธิดา คำมงคล  กรรมการ
4 .  นางสาวณัฐสุดา เลิศภิญโญวงศ์  กรรมการ
5 .  นางสาวชนิดา ต้นพิพัฒน์  กรรมการ
6 .  นางโชษิตานันท์ รสาวิรุณนาครังษี  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายพิธีกร
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์  กรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุวิท อินทอง  กรรมการ
3 .  นางสาวกิรณา เค้าฉลองเคียง  กรรมการ
4 .  นายอภิชน สมมิตร  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และต้อนรับ
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุพิศ รุ่งเรืองศรี  กรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์  กรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรียาพรรณ สุภามณี  กรรมการ
4 .  รองศาสตราจารย์ ดร.อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์  กรรมการ
5 .  นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์  กรรมการ
6 .  นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์  กรรมการ
7 .  นางลำจวน โล่ห์เพ็ชร  กรรมการ
8 .  นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ  กรรมการ
9 .  นางสมพิศ สุพรศิลป์  กรรมการ
10 .  นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายการแสดง
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล  กรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช  กรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญพนมพร ธรรมไทย  กรรมการ
4 .  รองศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ ทรงคำ  กรรมการ
5 .  นางสาวกิรณา เค้าฉลองเคียง  กรรมการ
6 .  นางสาวนิศาชล รักสกุล  กรรมการ
7 .  นางรัชนี ทีปกากร  กรรมการ
8 .  นางเบญจวรรณ มูละจงกล  กรรมการ
9 .  นายไพชยันต์ สุโอชมา  กรรมการ
10 .  นายอดิศักดิ์ พวงสมบัติ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายการแข่งขันเกมส์และกีฬา
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข  กรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์  กรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุวิท อินทอง  กรรมการ
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่  กรรมการ
5 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชู อนุสาสนนันท์  กรรมการ
6 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรันธรณ์ จงรุ่งโรจน์สกุล  กรรมการ
7 .  อาจารย์ ดร.รุจาธร อินทรตุล  กรรมการ
8 .  นางสาวมนัสวี ขนอม  กรรมการ
9 .  นายอภิชาติ กาศโอสถ  กรรมการ
10 .  นางสาวนุศร จิตวิชา  กรรมการ
11 .  นายอภิชน สมมิตร  กรรมการ
12 .  นายวัชรา เชิดลำ  กรรมการ
13 .  นายเฉลิมชัย ภูมิโคกรักษ์  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายซุ้มและของรางวัล
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น  กรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีมนา นิยมค้า  กรรมการ
3 .  รองศาสตราจารย์ วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์  กรรมการ
4 .  นางสาวศรัญญา ชัยแสง  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและประเมินผล
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บังอร ศุภวิทิตพัฒนา  กรรมการ
2 .  อาจารย์ ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข  กรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พจนีย์ ขวัญเงิน  กรรมการ
4 .  นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์  กรรมการ
5 .  นางธัญญลักษณ์ นนทรีย์  กรรมการ
6 .  นางเบญจพร จุฑาโรจน์  กรรมการ
7 .  นางสาวสายทอง คำป้อ  กรรมการ
8 .  นางสาวกานต์สินี จันทร์อินทร์  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
1 .  นายกริช ศรีธีระจิตต์  กรรมการ
2 .  ว่าที่ร้อยตรีปริญญา คลี่สกุล  กรรมการ
3 .  นางสาวโสภา กรรณสูต  กรรมการ
4 .  นายอดิศักดิ์ พวงสมบัติ  กรรมการ
5 .  นายสมาน เสาร์แก้ว  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายอาหารว่างและเครื่องดื่ม
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร  กรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพิมพ์ พุทธิรักษ์กุล  กรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญพิชชา จิตต์ภักดี  กรรมการ
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชู อนุสาสนนันท์  กรรมการ
5 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา มีชำนาญ  กรรมการ
6 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐณิชา ศรีบุณยวัฒน  กรรมการ
7 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพมาศ ศรีเพชรวรรณดี  กรรมการ
8 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรันธรณ์ จงรุ่งโรจน์สกุล  กรรมการ
9 .  อาจารย์ ดร.กาญจนา ธานะ  กรรมการ
10 .  นางสาวชลลดา กองสุข  กรรมการ
11 .  นางนงคราญ สิทธิกรสกุล  กรรมการ
12 .  นางพิศมัย บุญยัง  กรรมการ
13 .  นางสมพิศ สุพรศิลป์  กรรมการ
14 .  นางอนุสรา เลิศชนะธาดากุล  กรรมการ
15 .  นางสาวกานต์สินี จันทร์อินทร์  กรรมการ
16 .  นางพัชรพร แผ่นทอง  กรรมการ
17 .  นางสมจิต เกียรติวัฒนเจริญ  กรรมการ
18 .  นางประไพ อินตา  กรรมการ
19 .  นางมนัสชนก ศรีธีระจิตต์  กรรมการ
20 .  นางธีระนุช กิจสวัสดิ์ไพบูลย์  กรรมการ
21 .  นางประกายมาศ เจริญอนุสรณ์  กรรมการ
22 .  นางสาววรรณพร นามคำ  กรรมการ
23 .  นางวินีรัตน์ สมโน  กรรมการ
24 .  นางปราณี จิตตาดู  กรรมการ
25 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิตยา ภิญโญคำ  กรรมการ
26 .  นางสาวสายทอง คำป้อ  กรรมการ
27 .  นางสุภารัตน์ เสมอใจ  กรรมการ
28 .  นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ  กรรมการ
29 .  นายประยูร หล้ามูล  กรรมการ
30 .  นายประสิทธิ์ เมืองมูล  กรรมการ
31 .  นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย  กรรมการ
32 .  นางอุมาภัณฑ์ พุทธปวน  กรรมการ
33 .  นางสาวกตัญชลี แสงรัก  กรรมการ
34 .  นางรัชชดา จงภักดี  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่และยานพาหนะ
1 .  นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ  กรรมการ
2 .  นายกริช ศรีธีระจิตต์  กรรมการ
3 .  นายสุรพล โล่ห์เพ็ชร  กรรมการ
4 .  ว่าที่ร้อยตรีปริญญา คลี่สกุล  กรรมการ
5 .  นายสุรัตน์ สิงห์ทร  กรรมการ
6 .  นายอดุลย์ สีคำดี  กรรมการ
 


หน้าที่ : ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 5 มกราคม 2558                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th