KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 260/2547
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุม ดูแลการจัดกิจกรรมประชุมเชียร์น้องใหม่และการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่วัตถุประสงค์ : ตามที่นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ได้กำหนดจัดกิจกรรมประชุมเชียร์น้องใหม่ และการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่ ระหว่างวันที่ 14 มิถุนายน - กรกฏาคม 2547 ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ เพื่อให้การจัดกิจกรรมเป้นไปด้วยความเรียนร้อย ส่งเสริมความสามัคคี ความอบอุ่น ความประทับใจระหว่างนักศึกษารุ่นพี่กับรุนน้อง ก่อให้เกิดความรักสถาบันรักคณะฯ และสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย

รายนาม :
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุธาทิพย์ อุปลาบัติ  ประธานกรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.เดชา ทำดี  รองประธานกรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์  กรรมการ
4 .  อาจารย์ สถิตย์ วงศ์สุรประกิต  กรรมการ
5 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวรรณ สุวรรณ  กรรมการ
6 .  นางสาวอรณี อุตรศรี  กรรมการ
 


หน้าที่ :โดยให้คณะกรรมการดังกล่าวมีหน้าที่ควบคุม ดูแลการจัดกิจกรรมประชุมเชียร์น้องใหม่และตามการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2547 ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2545

สั่ง ณ วันที่ : 14 มิถุนายน 2547                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th