KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 200/2558
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่วัตถุประสงค์ :                 ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 934/2556 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2556 เป็นต้นไป นั้น

                เนื่องจากได้มีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์บางราย ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานด้านบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงขอแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” ประกอบด้วยรายนาม :
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
2 .  ศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น  ประธานกรรมการ
3 .  รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์  รองประธานกรรมการ
4 .  รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์  กรรมการ
5 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ  กรรมการ
6 .  อาจารย์ สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  กรรมการ
7 .  รองศาสตราจารย์ ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์  กรรมการ
8 .  รองศาสตราจารย์ ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์  กรรมการ
9 .  รองศาสตราจารย์ ดร.อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์  กรรมการ
10 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร สุคำวัง  กรรมการ
11 .  รองศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ กันธะรักษา  กรรมการ
12 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข  กรรมการ
13 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์  กรรมการ
14 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทศพร คำผลศิริ  กรรมการ
15 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระพร ศุทธากรณ์  กรรมการ
16 .  รองศาสตราจารย์ ดร.เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล  กรรมการ
17 .  รองศาสตราจารย์ ดร.เดชา ทำดี  กรรมการ
18 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
19 .  นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ  กรรมการ
20 .  นางลำจวน โล่ห์เพ็ชร  กรรมการ
21 .  นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์  กรรมการ
22 .  นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์  กรรมการ
23 .  นางสาวศรัญญา ชัยแสง  กรรมการ
24 .  นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย  กรรมการ
25 .  นางอุมาภัณฑ์ พุทธปวน  กรรมการ
26 .  อาจารย์ ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข  กรรมการและเลขานุการ
27 .  นางเบญจพร จุฑาโรจน์  ผู้ช่วยเลขานุการ
28 .  นางสาวกัญญณัฐกาญจน์ อินทรักษ์  ผู้ช่วยเลขานุการ
29 .  นางนภัทร์ธมณฑ์ งามวิไลรัฐ  ผู้ช่วยเลขานุการ
 


หน้าที่ :อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
1. ทบทวนและกำหนดขอบเขตหน้าที่ของอาจารย์ในเรื่องดังต่อไปนี้
     1.1 ภาระงาน 4 ด้าน (TOR) ได้แก่ การสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตามคุณวุฒิ และตำแหน่งทางวิชาการ
     1.2 ภาระงานผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ.อ.กำหนด
     1.3 คุณสมบัติของประธานกระบวนวิชา ผู้สอน และจำนวนผู้สอนในกระบวนวิชาต่างๆ ของทุกหลักสูตร

2. ทบทวนและกำหนดขอบเขตหน้าที่ของบุคลากรในเรื่องดังต่อไปนี้
     2.1 ภาระงาน (TOR) ตามสายงาน
     2.2 ภาระงานผู้ดำรงตำแหน่งชำนาญการ/เชี่ยวชาญ ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ.อ.กำหนด

3. ทบทวนและกำหนดขอบเขตหน้าที่ของอาจารย์และบุคลากรในเรื่องดังต่อไปนี้
     3.1 มาตรฐานขั้นต่ำรวมทั้งเงื่อนไขเวลาที่ต้องบรรลุภาระงาน
     3.2 เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินภาระงาน (TOR)
     3.3 เกณฑ์ในการควบคุม ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามภาระงานให้เป็นไปตาม ปณิธาน วิสัยทัศน์ และวัตถุประสงค์ของคณะฯ
     3.4 แนวปฏิบัติงานบริหารงานบุคคล ระบบการมอบหมายงาน ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน และระบบสวัสดิการให้สอดคล้องกับระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
     3.5 หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินทุนพัฒนาและส่งเสริมด้านวิชาการ
     3.6 ระบบการสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงาน การธำรงรักษาบุคลากร เพื่อสร้างเสริมการปฏิบัติงาน และการมีคุณภาพชีวิตที่ดี

4. วิเคราะห์งานและจัดวางกำลังคน รวมทั้งจัดเตรียมกำลังคนในแต่ละงานของอาจารย์และบุคลากรอย่างเหมาะสม

5. วางแผนมอบหมายงานแก่อาจารย์และบุคลากรเป็นรายปีอย่างเหมาะสม

6. วางแผนและพัฒนาอาจารย์และบุคลากรให้เหมาะสมสอดคล้องกับงานและติดตามประเมินผล

7. เสริมสร้างและพัฒนาจรรยาบรรณของอาจารย์และบุคลากร


                     ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2558                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th