KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 215/2558
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการออกข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์รวบยอด สำหรับโครงการสอบประมวลความรู้ สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 และนักศึกษาสถาบันสมทบประจำปีการศึกษา 2557วัตถุประสงค์ :                 ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2542 เรื่องการสอบประมวลความรู้สำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ และสถาบันสมทบของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมหาวิทยาลัยได้กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบประมวลความรู้ไว้แล้ว นั้น

                 เพื่อให้การดำเนินการออกข้อสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย เชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงขอแต่งตั้งคณะบุคคลตัวแทนจากกลุ่มวิชาต่างๆเพื่อดำเนินการจัดทำข้อสอบ ดังนี้                    

รายนาม :
คณะกรรมการดำเนินการ
1 .  ผศ. ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์  ประธานกรรมการ
2 .  ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
3 .  รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์  กรรมการ
4 .  ผศ. ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ  กรรมการ
5 .  นางสาวกัญญณัฐกาญจน์ อินทรักษ์  ผู้ช่วยเลขานุการ
6 .  นางสาวนุชนาท สุพรรณอุดม  กรรมการและเลขานุการ
 
อนุกรรมการฝ่ายออกข้อสอบ
1 .  รศ. ดร.กรรณิการ์ กันธะรักษา  อนุกรรมการ
2 .  ผศ. ดร.กุลวดี อภิชาติบุตร  อนุกรรมการ
3 .  ผศ. ดร.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่  อนุกรรมการ
4 .  ผศ. ดร.จินดารัตน์ ชัยอาจ  อนุกรรมการ
5 .  รศ. ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช  อนุกรรมการ
6 .  ผศ. ดร.จิราวรรณ ดีเหลือ  อนุกรรมการ
7 .  รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง  อนุกรรมการ
8 .  ผศ. ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข  อนุกรรมการ
9 .  รศ. ดร.ฉวี เบาทรวง  อนุกรรมการ
10 .  ผศ. ดร.ชมพูนุท ศรีรัตน์  อนุกรรมการ
11 .  ผศ. ดร.ณัฏฐณิชา ศรีบุณยวัฒน  อนุกรรมการ
12 .  ผศ. ดร.ณัฐธยาน์ สุวรรณคฤหาสน์  อนุกรรมการ
13 .  รศ. ดร.เดชา ทำดี  อนุกรรมการ
14 .  ผศ. ดร.ทรียาพรรณ สุภามณี  อนุกรรมการ
15 .  ผศ. ดร.ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์  อนุกรรมการ
16 .  ผศ. ดร.ทศพร คำผลศิริ  อนุกรรมการ
17 .  ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล  อนุกรรมการ
18 .  อ.ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข  อนุกรรมการ
19 .  รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์  อนุกรรมการ
20 .  ผศ. ดร.นิตยา ภิญโญคำ  อนุกรรมการ
21 .  ผศ. ดร.บังอร ศุภวิทิตพัฒนา  อนุกรรมการ
22 .  ผศ. ดร.บุญชู อนุสาสนนันท์  อนุกรรมการ
23 .  ผศ. ดร.บุญพิชชา จิตต์ภักดี  อนุกรรมการ
24 .  ผศ. ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์  อนุกรรมการ
25 .  ผศ. ดร.ประพิมพ์ พุทธิรักษ์กุล  อนุกรรมการ
26 .  อ.ปรียกมล ไกรกิจราษฎร์  อนุกรรมการ
27 .  รศ.ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์  อนุกรรมการ
28 .  รศ. ดร.พัชราภรณ์ อารีย์  อนุกรรมการ
29 .  ผศ. ดร.มยุลี สำราญญาติ  อนุกรรมการ
30 .  รศ.มาลี เอื้ออำนวย  อนุกรรมการ
31 .  ผศ. ดร.รังสิยา นารินทร์  อนุกรรมการ
32 .  รศ. ดร.วณิชา พึ่งชมภู  อนุกรรมการ
33 .  ผศ. ดร.วรนุช กิตสัมบันท์  อนุกรรมการ
34 .  รศ. ดร.วราภรณ์ บุญเชียง  อนุกรรมการ
35 .  ผศ. ดร.วันเพ็ญ ทรงคำ  อนุกรรมการ
36 .  รศ. ดร.วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร  อนุกรรมการ
37 .  รศ.วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์  อนุกรรมการ
38 .  ผศ. ดร.วีระพร ศุทธากรณ์  อนุกรรมการ
39 .  ผศ. ดร.ศรีมนา นิยมค้า  อนุกรรมการ
40 .  ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย  อนุกรรมการ
41 .  รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา  อนุกรรมการ
42 .  รศ. ดร.สมใจ ศิระกมล  อนุกรรมการ
43 .  ผศ. ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์  อนุกรรมการ
44 .  อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  อนุกรรมการ
45 .  รศ.สุธิศา ล่ามช้าง  อนุกรรมการ
46 .  ผศ.สุพิศ รุ่งเรืองศรี  อนุกรรมการ
47 .  ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร  อนุกรรมการ
48 .  ผศ.สุวิท อินทอง  อนุกรรมการ
49 .  ผศ. ดร.อรอนงค์ วิชัยคำ  อนุกรรมการ
50 .  ผศ. ดร.อุษณีย์ จินตะเวช  อนุกรรมการ
 


หน้าที่ :  ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2558                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th