KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สภาการพยาบาล ที่ 48/2558
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาแนวปฏิบัติสำหรับพยาบาลในการสร้างเสริมสุขภาพวัตถุประสงค์ :                ด้วยสภาการพยาบาล และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้ลงนามในบันทึกความร่วมมือ (MOU) เพื่อดำเนินโครงการขับเคลื่อนวิชาชีพการพยาบาลเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ โดยมีเป้าหมายของโครงการเพื่อให้พยาบาลวิชาชีพมีสมรรถนะและมีศักยภาพในการปฏืบัติบทบาทเป็นนักสร้างสุขภาพในทุกระดับของสถานพยาบาล ทุกสภาวะสุขภาพ และทุกกลุ่มอายุของผู้รับบริการ โดยมีระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2556 - 31 กรกฏาคม 2559 ซึ่งในการดำเนินการตามข้อตกลงสภาการพยาบาลต้องทำการศึกษาและพัฒนาแนวปฏิบัติสำหรับพยาบาลนักสร้างเสริมสุขภาพในระบบบริการสุขภาพ ในระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ

                ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 23 (1) (ก) แห่งพระราชบัญญัติวืชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ.2528 นายกสภาการพยาบาลจึงมีคำสั่ง ดังต่อไปนี้

                ข้อ 1. แต่งตั้งให้ยบุคคลผู้มีรายนามดังต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการพัฒนาแนวปฏิบัติสำหรับพยาบาลในการสร้างเสริมสุขภาพ

รายนาม :
คณะกรรมการพัฒนาแนวปฏิบัติสำหรับพยาบาลในการสร้างเสริมสุขภาพ
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น  กรรมการ
 


หน้าที่ :ข้อ 2. ให้คณะกรรมการตาม ข้อ 1. มีหน้าที่
                2.1 กำหนดแนวทางการพัฒนาแนวปฏิบัติสำหรับพยาบาลในการสร้างเสริมสุขภาพ 3 ระดับ คือ ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ตติยภูมิ
                2.2 พิจารณาร่างแนวการปฏิบัติสำหรับพยาบาลในการสร้างเสริมสุขภาพ
                2.3 นำเสนอผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารโครงการขับเคลื่อนวิชาชีพการพยาบาลเืพ่อสร้างเสริมสุขภาพ

                    ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 3 มีนาคม 2558                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th