KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 505/2558
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการฝึกอบรม เรื่อง การระงับอัคคีภัย และการซ้อมอพยพจากอัคคีภัยและภัยพิบัติ ประจำปี 2558วัตถุประสงค์ :                                ด้วยคณะทำงานบริหารความเสี่ยงด้านความปลอดภัย ระบบกายภาพและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับคณะกรรมการที่ประชุมอาจารย์และบุคลากรและคณะกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ ได้จัดโครงการฝึกอบรม เรื่อง การระงับอัคคีภัยและการซ้อมอพยพจากอัคคีภัยและภัยพิบัติ ครั้งที่ ๑ สำหรับนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาหอพักและบุคลากรประจำหอพักนักศึกษา หน่วยสาธิตการสร้างเสริมสุขภาพเด็กเล็ก ในวันเสาร์ที่ 25 เมษายน 2558 และครั้งที่ 2 สำหรับอาจารย์และบุคลากรของคณะฯ ในเดือนมิถุนายน 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์และสร้างความรู้ความเข้าใจ ในอันตรายจากอัคคีภัยและภัยพิบัติต่าง ๆ รวมทั้งเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นได้อย่างถูกวิธี ตลอดจนเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการฝึกซ้อมตามแผนการอพยพจากอัคคีภัยและภัยพิบัติต่าง ๆ

                                เพื่อให้การดำเนินงานจัดงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการดำเนินงานโครงการฝึกอบรม เรื่อง การระงับอัคคีภัยและการซ้อมอพยพจากอัคคีภัยและภัยพิบัติ ประจำปี 2558” ประกอบด้วย

                               

รายนาม :
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุธาทิพย์ อุปลาบัติ  ที่ปรึกษา
3 .  อาจารย์ สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  ประธานกรรมการ
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร สุคำวัง  รองประธานกรรมการ
 
กรรมการฝ่ายต้อนรับวิทยากร
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.สมใจ ศิระกมล  กรรมการ
2 .  นายอภิชาติ กาศโอสถ  กรรมการ
3 .  นางสมพิศ สุพรศิลป์  กรรมการ
4 .  นางสาวปรัชญาพร เจริญภักดี  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายลงทะเบียน เอกสาร และการประเมินผล
1 .  นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์  กรรมการ
2 .  นางสาวจุไรรัตน์ ทาเขียว  กรรมการ
3 .  นางรัชชดา จงภักดี  กรรมการ
4 .  นางวรากร กันทะโย  กรรมการ
5 .  นางสาวชุติญาภัค วิเศษศรี  กรรมการ
6 .  นางกนกนาฎ เรืองดาว  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายพิธีกรและประชาสัมพันธ์
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุวิท อินทอง  กรรมการ
2 .  นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ  กรรมการ
3 .  นายอภิชน สมมิตร  กรรมการ
4 .  นางสาวปรีชญากรณ์ ไชยาโส  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
1 .  นายกริช ศรีธีระจิตต์  กรรมการ
2 .  นางสาวโสภา กรรณสูต  กรรมการ
3 .  นายสมาน เสาร์แก้ว  กรรมการ
4 .  ว่าที่ร้อยตรีปริญญา คลี่สกุล  กรรมการ
5 .  นายอดิศักดิ์ พวงสมบัติ  กรรมการ
6 .  นายอานนท์ จินดาธรรม  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายสวัสดิการ อาหาร และเครื่องดื่ม
1 .  นางประไพ อินตา  กรรมการ
2 .  นางรัชนี ทีปกากร  กรรมการ
3 .  นางสาวกานต์สินี จันทร์อินทร์  กรรมการ
4 .  นางสาววรรณพร นามคำ  กรรมการ
5 .  นางปราณี จิตตาดู  กรรมการ
6 .  นางนงคราญ สิทธิกรสกุล  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายดำเนินการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ และอาคารสถานที่
1 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
2 .  นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ  กรรมการ
3 .  นายสุรพล โล่ห์เพ็ชร  กรรมการ
4 .  นายอดุลย์ สีคำดี  กรรมการ
5 .  นายอภิชน สมมิตร  กรรมการ
6 .  นางธันวรัตน์ สร้อยนาค  กรรมการ
7 .  นางสมพิศ สุพรศิลป์  กรรมการ
8 .  นางสาวกานต์สินี จันทร์อินทร์  กรรมการ
9 .  นายสุพล มูลวิไชย  กรรมการ
10 .  นายจรัล ใจงาม  กรรมการ
11 .  นายเรวัติ เลิศพฤกษ์  กรรมการ
12 .  นายเจริญพร คำป๊อก  กรรมการ
13 .  นายปรีชา ท้าวอาษา  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายเลขานุการ
1 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
2 .  นางสาวพลอยไพลิน เจือจาน  กรรมการ
3 .  นางมนัสชนก ศรีธีระจิตต์  กรรมการ
 


หน้าที่ : ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 17 เมษายน 2558                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th