KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 646/2558
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับพยาบาลวิชาชีพ ในการส่งเสริม สนับสนุน และคุ้มครองการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่: พื้นที่ภาคเหนือวัตถุประสงค์ :                 ด้วย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับสภาการพยาบาลแห่ง ประเทศไทย ได้กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับพยาบาลวิชาชีพในการส่งเสริม สนับสนุน และคุ้มครองการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่: พื้นที่ภาคเหนือ ในระหว่างวันที่ 19-22 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรมดิเอ็มเพลส จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับการสนับสนุนจากองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) นั้น

                เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการโครงการฯ ดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2551 จึงขอแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับพยาบาลวิชาชีพในการส่งเสริม สนับสนุน และคุ้มครองการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่: พื้นที่ภาคเหนือ” ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
2 .  ศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น  ที่ปรึกษา
3 .  รองศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ กันธะรักษา  ประธานกรรมการ
4 .  ศาสตราจารย์ ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม  กรรมการ
5 .  รองศาสตราจารย์ มาลี เอื้ออำนวย  กรรมการ
6 .  รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรี วรกิจพูนผล  กรรมการ
7 .  รองศาสตราจารย์ ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์  กรรมการ
8 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บังอร ศุภวิทิตพัฒนา  กรรมการ
9 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรทอง นามพรม  กรรมการ
10 .  นางลำจวน โล่ห์เพ็ชร  กรรมการ
11 .  นางสาวโสภา กรรณสูต  กรรมการ
12 .  นายกริช ศรีธีระจิตต์  กรรมการ
13 .  นางมนัสชนก ศรีธีระจิตต์  กรรมการ
14 .  นายสมาน เสาร์แก้ว  กรรมการ
15 .  นายอานนท์ จินดาธรรม  กรรมการ
16 .  นางสาวชลธิชา สุทธะนะ  กรรมการ
17 .  นางสาวปรัชญาพร เจริญภักดี  กรรมการ
18 .  นายไพทูลย์ จันที  กรรมการ
19 .  นางวินีรัตน์ สมโน  กรรมการ
20 .  นางนงคราญ สิทธิกรสกุล  กรรมการ
21 .  อาจารย์ ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข  กรรมการและเลขานุการ
22 .  อาจารย์ ดร.ปรียกมล ไกรกิจราษฎร์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 


หน้าที่ :ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 8 พฤษภาคม 2558                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th