KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สภาการพยาบาล ที่ 81/2558
เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์วัตถุประสงค์ :                เพื่ออนุวัติตามมาตรา ๘ (๓) (๔) (๕) และ (๖) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ.๒๕๒๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๐ เพื่อให้การดำเนินการด้านการพิจารณาการขอรับรองสถาบันการศึกษาและหลักสูตรระดับพื้นฐาน สามารถหาข้อมูลด้านต่างๆ ในการตรวจเยี่ยมสถาบันการศึกษาฯ และเพื่อประกอบการพิจารณาการขอรับรองสถาบันการศึกษาและหลักสูตรฯ ให้ดำเนินไปด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ จึงเห็นควรแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อทำหน้าที่ดังกล่าว

                ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๓(๑)(ก) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ.๒๕๒๘ สภาการพยาบาลจึงมีคำสั่ง ดังต่อไปนี้

                ข้อ.๑ ให้บุคคลผู้มีรายนามดังต่อไปนี้เป็นคณะทำงานตรวจเยี่ยมและประเมินวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

รายนาม :
คณะทำงานตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันการศึกษาวิชาการฯ
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ประธานคณะทำงาน
 


หน้าที่ :                ข้อ ๒. ให้คณะทำงานตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันฯ ตามข้อ ๑. มีหน้าที่ ดังนี้

                ๒.๑ ตรวจเยี่ยมวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
                ๒.๒ เสนอข้อมูลและความเห็นต่อคณะอนุกรรมการพิจารณาการขอรับรองสถาบันการศึกษาและหลักสูตรพยาบาลศาสตร์
                ๒.๓ ปฏิบัติหน้าที่ตามทีไ่ด้รับมอบหมายจากคณะอนุุกรรมการพิจารราการขอรับรองสถาบันฯ หรือจากสภาการพยาบาล


                ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนเสร็จสิ้นภารกิจ

สั่ง ณ วันที่ : 10 เมษายน 2558                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th