KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กระทรวงสาธารณสุข ที่ 798/2558
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง ความหลากหลายทางสุขภาพ: Diversity in Health and Well-Beingวัตถุประสงค์ :ตามที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช ร่วมกับวิทยาลัยเครือข่ายภาคเหนือ สถาบันพระบรมราชชนก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ร่วมกันดำเนินการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง "ความหลากหลายทางสุขภาพ: Diversity in Health and Well-Being" ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 25-26 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมวังจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เพื่อให้การประชุมดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุตามวัตถุประสงค์ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อรับผิดชอบดำเนินการ ดังต่อไปนี้

รายนาม :
คณะกรรมการคัดกรองผลงานวิชาการและประเมินผลงาน
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์  กรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา  กรรมการ
 
คณะกรรมการกองบรรณาธิการจัดทำรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceeding)
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา  กรรมการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 20 พฤษภาคม 2558                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th