KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 1000/2558
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2558วัตถุประสงค์ :                ตามที่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้กำหนดจัดงานพิธีหล่อเทียนพรรษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ตลอดจนเพื่อเสริมสร้างความรักสามัคคีระหว่างบุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อนำเข้าร่วมการสมโภชเทียนพรรษาและถวายวัด ในระหว่างวันที่ 1–29 กรกฎาคม 2558 นั้น

                เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการโครงการฯ ดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงขอแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการดำเนินงานโครงการหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2558” ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
2 .  อาจารย์ สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  ประธานกรรมการ
3 .  นางกมลชนก กาวิล  รองประธานกรรมการ
4 .  นางสมพิศ สุพรศิลป์  กรรมการและเลขานุการ
5 .  นางสาวสายทอง คำป้อ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
6 .  นางมนัสชนก ศรีธีระจิตต์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 
กรรมการฝ่ายพิธีกรและประชาสัมพันธ์
1 .  นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ  กรรมการ
2 .  นางรัชชดา จงภักดี  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายพิธีการ
1 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
2 .  นางสมพิศ สุพรศิลป์  กรรมการ
3 .  นายสุรพล โล่ห์เพ็ชร  กรรมการ
4 .  นายอดุลย์ สีคำดี  กรรมการ
5 .  นายสุรัตน์ สิงห์ทร  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายสถานที่และยานพาหนะ
1 .  นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ  กรรมการ
2 .  นายสุรพล โล่ห์เพ็ชร  กรรมการ
3 .  นายอดุลย์ สีคำดี  กรรมการ
4 .  นายสุรัตน์ สิงห์ทร  กรรมการ
5 .  นายมนัส สิทธิเสนา  กรรมการ
6 .  นายสุพล มูลวิไชย  กรรมการ
7 .  นายเรวัติ เลิศพฤกษ์  กรรมการ
8 .  นายจรัล ใจงาม  กรรมการ
9 .  นายปรีชา ท้าวอาษา  กรรมการ
10 .  นายเจริญพร คำป๊อก  กรรมการ
11 .  นายประยูร หล้ามูล  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายรับเงินบริจาคทำบุญ
1 .  นางสาวสายทอง คำป้อ  กรรมการ
2 .  นางสาวกานต์สินี จันทร์อินทร์  กรรมการ
3 .  นางสมจิต เกียรติวัฒนเจริญ  กรรมการ
4 .  นางสาวชนิดา ต้นพิพัฒน์  กรรมการ
5 .  นางวันทนีย์ แซ่ก้วย  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
1 .  นายกริช ศรีธีระจิตต์  กรรมการ
2 .  ว่าที่ร้อยตรีปริญญา คลี่สกุล  กรรมการ
3 .  นายสมาน เสาร์แก้ว  กรรมการ
4 .  นายอานนท์ จินดาธรรม  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายอาหารว่างและเครื่องดื่ม
1 .  นางประไพ อินตา  กรรมการ
2 .  นางพิศมัย บุญยัง  กรรมการ
3 .  นางประกายจันทร์ หอมคล้าย  กรรมการ
4 .  นางปราณี จิตตาดู  กรรมการ
5 .  นางนงคราญ สิทธิกรสกุล  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและประเมินผล
1 .  นางวรากร กันทะโย  กรรมการ
2 .  นางอุมาภัณฑ์ พุทธปวน  กรรมการ
3 .  นางสุภารัตน์ เสมอใจ  กรรมการ
4 .  นางสาวกตัญชลี แสงรัก  กรรมการ
 


หน้าที่ :ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 22 มิถุนายน 2558                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th