KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 932/2558
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสัมมนาวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2557 (เพิ่มเติม)วัตถุประสงค์ :                ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 852/2558 ลงวันที่ 3 มิถุนายน 2558 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสัมมนาวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2557 เรื่อง “การจัดการเรียนรู้มุ่งสู่การพัฒนาบัณฑิตที่สมบูรณ์” ระหว่างวันที่ 29-30 มิถุนายน 2558 เวลา 8.30–16.30 น. โดยในวันที่ 29 มิถุนายน 2558 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 และเวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 3 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และวันที่ 30 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด นั้น

                เพื่อให้การดำเนินงานการจัดโครงการดังกล่าวฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงขอแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการดำเนินงานโครงการสัมมนาวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2557 เรื่อง การจัดการเรียนรู้มุ่งสู่การพัฒนาบัณฑิตที่สมบูรณ์ (เพิ่มเติม)” ประกอบด้วย

รายนาม :
กรรมการฝ่ายสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์
1 .  นายกริช ศรีธีระจิตต์  กรรมการ
2 .  ว่าที่ร้อยตรีปริญญา คลี่สกุล  กรรมการ
3 .  นายอดิศักดิ์ พวงสมบัติ  กรรมการ
4 .  นายอานนท์ จินดาธรรม  กรรมการ
5 .  นายจรัล ใจงาม  กรรมการ
 


หน้าที่ :หน้าที่รับผิดชอบ
1. จัดเตรียมห้องประชุมและดูแลความเรียบร้อยให้พร้อมสำหรับการจัดโครงการฯ
2. จัดเตรียมเก้าอี้ให้พร้อมสำหรับวิทยากรร่วมเสวนาในแต่ละช่วง
3. จัดเตรียมโสตทัศนูปกรณ์ในห้องประชุมให้พร้อมใช้งานตามความต้องการของวิทยากร
4. บันทึกวิดีทัศน์ตลอดการสัมมนา (เฉพาะวันที่ 29 มิถุนายน 2558)
5. จัดเตรียมกล้องถ่ายรูปและถ่ายภาพกิจกรรมต่างๆ ตลอดการสัมมนา


สั่ง ณ วันที่ : 12 มิถุนายน 2558                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th